Vũng Tàu triển khai công tác kiểm tra toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025 của BCH Đảng bộ tỉnh Bà Ria- Vũng Tàu
10:32:00 | 05-03-2021

Thực hiện Văn bản số 1020/UBND-VP ngày 01/02/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình số 03-CTr/TU ngày 07/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác kiểm tra toàn khóa nhiệm kỳ 2020 – 2025, UBND thành phố Vũng Tàu đã có văn bản số 1207/UBND-VP ngày 25/02/2021 triển khai Chương trình số 03-CTr/TU ngày 07/01/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về công tác kiểm tra toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó vời thời gian và nội dung cụ thể cho từng năm gồm:

Năm 2021 là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, triệt phá các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội gắn với công tác quản lý, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn một số huyện, thị xã, thành phố; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy về “phát triển công nghiệp chất lượng cao và công nghiệp hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020”.

Năm 2022 là kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn một số huyện, thị xã, thành phố; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Thông báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 04- ĐA/TU, ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với một số huyện, thị xã, thành phố; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/12/2017 của Tỉnh ủy về “phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030”; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị, thành phố”.

Năm 2023 gồm kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 31/12/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 83-KH/TU, ngày 09/12/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý theo phân cấp; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “phát triển cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. 3.5. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết 13- NQ/TU, ngày 16/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Năm 2024 gồm kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, địa phương nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo” (căn cứ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025);  Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2020-2025” và Chỉ thị về “đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2020-2025” (căn cứ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025); Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TU, ngày 23/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 27/10/2016 “về công tác quản lý, bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 27/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Năm 2025 gồm kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 17/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết án, kéo giảm tình trạng án quá hạn luật định, án bị hủy, sửa của Toà án nhân dân hai cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (căn cứ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025).

UBND Thành phố đã giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các phường, xã theo chức năng nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực căn cứ các nội dung kiểm tra nêu trên để chủ động tham mưu UBND Thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra và có sự phối hợp trong quá trình kiểm tra tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình./.

Tin: Kim Nguyễn, BBT