Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đợt 1 đối với các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố Vũng Tàu trong năm 2021
01:40:00 | 08-11-2021

Ngày 21/10/2021, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số Quyết định số 11751/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 – 2025 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đợt 1 đối với các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố Vũng Tàu trong năm 2021.

 

Trong đó:

 

- Bổ sung 15 dự án vào kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 -2025 với kế hoạch vốn 2021-2025 là 12.957,665 triệu đồng.

 

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công đợt 1 năm 2021 cho 82 dự án, kế vốn điều chỉnh 549.770 triệu đồng (tăng/ giảm 0 đồng), cụ thể:

 

+ 13 dự án đầu tư công theo lệnh khẩn cấp, với kế hoạch vốn năm 2021 là 47.150 triệu đồng.

 

+ 69 danh mục công trình và đề án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách thành phố Vũng Tàu, với kế hoạch vốn điều chỉnh là 52.140,257 triệu đồng (tăng 5 tỷ đồng); 

 

- Bổ sung 01 danh mục công trình kế hoạch vốn cho hoạt động kinh tế về tài nguyên và môi trường, với kế hoạch vốn là 8 tỷ đồng.

 

Chi tiết được thể hiện theo tài liệu đính kèm.