Tăng cường tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT đối với học sinh, sinh viên.
01:37:00 | 24-12-2021

Tăng cường tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT đối với học sinh, sinh viên.

Thực hiện Công văn số 17962/UBND-VP ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, ngày 17/12/2021 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-VŨng Tàu đã ban hành Công văn số 3273/SGDĐT-VP về việc Tăng cường tuyên truyền, thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT đối với học sinh, sinh viên.

 

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng Sở Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất: Tổ chức tuyên truyền, phối hợp với cơ quan y tế, bảo hiểm xã hội địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm y tế và nghĩa vụ của mỗi người dân tham gia bảo hiểm, những lợi ích của bảo hiểm đối với mỗi người dân và toàn xã hội; Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ BHYT đối với học sinh, sinh viên để đảm bảo 100% học sinh,  sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Khẳng định HSSV là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc.

Thứ 2: Thống kê, tổng hợp tình hình tham gia BHYT của HSSV tại đơn vị quản lý để có giải pháp vận động học sinh tham gia phấn đấu đạt tỷ lệ 100%.

Những đơn vị chưa đạt tỉ lệ 100% cần lập danh sách HSSV chưa tham gia, xác định nguyên nhân chưa tham gia bảo hiểm y tế để có những giải pháp thích hợp vận động tham gia trong năm 2022.

Sở Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khai, thực hiện các nội dung trên./.

                                                                                            Tin: Bằng Lăng, BBT