Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2021 – 2025.
01:00:00 | 05-05-2022

Thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2021 – 2025.

Thực hiện Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2021 – 2025, ngày 29/4/2022 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch số 3755/KH-UBND về việc thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những nội dung đề ra của kế hoạch thực hiện đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được phê duyệt theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Đưa các nội dung mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Kế hoạch của UBND Tỉnh trở thành những công việc cụ thể trong Kế hoạch, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và đảm bảo tính khả thi; Huy động sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Cấp ủy đảng, Chính quyền địa phương và sự tham gia, giúp đỡ của UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp; Tạo mối quan hệ giữa người cao tuổi với chính quyền, các ngành đoàn thể, các tổ chức khác ở địa phương và cộng đồng.

 

(Hình minh hoạ)

Chỉ tiêu: Phấn đấu đến năm 2025 mỗi phường, xã có từ 02 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động có hiệu quả; Các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau phấn đấu bảo đảm chất lượng về cơ cấu, thành phần (mỗi câu lạc bộ có từ 50 – 70 thành viên, trong đó 60% - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người cao tuổi, 30% - 40% là người trẻ tuổi; ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn); Có ít nhất 70% Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thực hiện đủ các hoạt động và được quản lý tốt để có ít nhất 50% thành viên có nhu cầu được vay vốn để sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, mọi thành viên được nâng cao sức khỏe về thể chất, tinh thần, nâng cao nhận thức, kiến thức và bảo vệ quyền lợi; 100% Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có Quỹ để tăng thu nhập và Quỹ hoạt động do Câu lạc bộ tự quản lý theo Quy chế do Câu lạc bộ ban hành.

Nội dung thực hiện của Kế hoạch: Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau về người cao tuổi; Tập huấn và tập huấn kỹ thuật, tài liệu để nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện đề án; Xây dựng, quản lý và triển khai hoạt động Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia nhân rộng Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Sơ kết, tổng kết đánh giá kế hoạch thực hiện đề án.

Căn cứ kế hoạch này, UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND các phường phường, xã có trách nhiệm tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị; Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo bằng văn bản về UBND thành phố (thông qua phòng Lao động-Thương binh và Xã hội); đồng thời hàng năm (trước ngày 10/12) các cơ quan, ban, ngành có liên quan và UBND các xã, phường có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án gửi về phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, UBND Tỉnh./.

                                                                                     Tin: Bằng Lăng, BBT