Phường 3 tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trong năm 2022
07:26:00 | 20-05-2022

Phường 3 tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

và hòa giải ở cơ sở trong năm 2022

Để chủ động thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngay từ đầu năm 2022, UBND Phường 3 đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng phong phú, đa dạng, thiết thực và hiệu quả.

Trên cơ sở chương trình kế hoạch đặt ra UBND Phường tập trung triển khai thực hiện và đề ra giải pháp để nâng cao hiệu quả những nội dung cơ bản trong công tác công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở tại địa phương, cụ thể : về nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành hoặc thông qua năm 2021 và năm 2022; các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội Lãnh đạo coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý nhà nước, thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời đã sử dụng linh hoạt kết hợp giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với giải quyết tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải, xử lý vi phạm pháp luật trong từng vụ việc cụ thể và đã đạt được những kết quả tích cực. Mạng lưới hòa giải viên ở cơ sở được kiện toàn góp phần thực hiện hòa giải thành công bình quân trên 90% các tranh chấp, vi phạm trong cộng đồng dân cư, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị - xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Xây dựng và phát triển “Tủ sách Pháp luật” tại địa phương

Ngoài ra, UBND Phường đã tổ chức 02 cuộc Hội nghị triển khai Luật Bồi thường Nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu (Nghị định 120/2013/NĐ-CP) … với hơn 200 lượt người tham gia; Xây dựng tủ sách Pháp luật, Phối hợp các Ban ngành, Đoàn thể, các bộ phận chuyên môn thực hiện tuyên truyền phòng chống bạo lực trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự. Tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội cấp, phát miễn phí hơn 5.000 tờ rơi, tài liệu tuyên tuyền, PBGDPL. Phối hợp Hội LHPN Phường duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Ngày chủ nhật sạch”, “Bỏ rác đúng nơi quy định”, “xóa biển quảng cáo” … tại các địa phương.

 

UBND Phường phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật

Đánh giá kết quả triển khai, thực hiện chương trình kế hoạch trong 06 tháng đầu năm 2022 cho thấy các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở được phối hợp triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ./.

Tin, ảnh: Thủy Lê, BBT.