Tăng cường đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
08:26:00 | 25-08-2022

Ngày 22/8, vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 1802-CV/TU về việc tăng cường đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó, thời gian qua, mặc dù các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tại thành phố Vũng Tàu đã tích cực thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư triển khai các dự án theo quy trình nhưng đến nay kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt tỷ lệ thấp; Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm 2022, bảo đảm đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2021 của Tỉnh ủy đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu:

Thứ nhất: Tăng cường tuyên truyền, quán triệt, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về vai trò, tầm quan trọng của đầu tư công; xác định đầu tư công là đầu tư cho phát triển, giải ngân vốn đầu tư công đúng tiến độ đề ra là một trong những đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cả năm 2022 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy Vũng Tàu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của đơn vị mình.

Đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu đang hoàn thiện thi công

Thứ 2: UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp giải quyết công việc, rà soát, tiết giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để chỉ đạo triển khai thực hiện đúng quy định; hạn chế việc chi nhỏ các gói thầu hoặc quá nhiều nhà thầu tham gia; cần lựa chọn được nhà thầu thi công lớn, có năng lực, kinh nghiệm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng; Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng được nghiệm thu, không để dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án bố trí vốn để thu hồi tạm ứng của ngân sách các năm trước, phải khẩn trương hoàn thành thủ tục hoàn ứng ngân sách theo quy định; Các chủ đầu tư chủ động thực hiện, theo dõi, bám sát tiến độ thực hiện thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc các phát sinh dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Thứ 3: HĐND thành phố chỉ đạo Ban Pháp chế, Ban KT-XH HĐND thành phố tăng cường công tác giám sát việc triển khai các công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, nhất là các dự án có vốn đầu tư lớn, chậm tiến độ, giải ngân thấp, để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Thứ 4: Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị định kỳ thàng tháng cập nhật thông tin đại chúng danh sách các chủ đầu tư, đơn vị thi công chậm triển khai dự án, tiến độ giải ngân vốn thấp để người dân giám sát, đồng thời thường xuyên tuyên truyền các chính sách, quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo sự tin tưởng và đồng thuận trong nhân dân.

Thứ 5: Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tụ đưa tiêu chí kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 để đánh giá, phân loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên cuối năm; Giao Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện./.

Trích CV 1802 TU, ảnh: Bằng Lăng, BBT