Đại đoàn kết dân tộc – nguồn sức mạnh to lớn trong Cách mạng tháng Tám
08:39:00 | 25-08-2022

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02-9, ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng xưa, chúng ta thấy được Đại đoàn kết là nguồn sức manh vô cùng to lớn của dân tộc Việt Nam và từ trước tới nay luôn được bảo tồn, phát huy và phát triển. Đoàn kết toàn dân tộc luôn gắn liền với ý thức cộng đồng, là biểu hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã được hình thành và bồi đắp t hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, tạo thành một truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Thành công vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng cho điều đó.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, yêu nước, nhân nghĩa đã trở thành một tình cảm tự nhiên qua những câu ca dao: “Nhiễu điều phủ lấy giá gương / Người trong một nước phải thương nhau cùng” hay “Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” … Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc cách mạng Dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng Xã hội chủ nghĩa, Đại đoàn kết dân tộc là nguồn sức mạnh có ý nghĩa to lớn quyết định đến thành công của cách mạng. Tư tưởng Đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Người đã nêu ra luận điểm có tính chân lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết / Thành công, thành công, đại thành công”. Đây chính là nội dung xuyên suốt và nhất quán trong hệ thống tư tưởng của Bác, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc.

Mít tinh tổng khởi nghĩa tại nhà hát lớn Hà Nội năm 1945

Trải qua những năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nâng cao tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, phát huy sức mạnh tổng hợp các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, phong kiến, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Làm tròn nhiệm vụ lịch sử vẻ vang giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã động viên toàn dân tăng cường khối đại đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong sự nghiệp đổi mới ngày nay đặt ra yêu cầu mới cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tăng cường hơn nữa khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự ra đời của “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những đổi mới phương thức hoạt động. Quá trình triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trước kia và “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày nay,  đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của từng người dân trong cộng đồng, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn khu dân cư. Đã khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân thông qua hình thức tự quản ở cơ sở, tích cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phải tạo được không khí phấn khởi trong nhân dân và sự đồng thuận trong xã hội. Cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Để thực hiện được điều đó phải hướng công tác Mặt trận về cơ sở, về từng khu dân cư, từng gia đình, tạo tiền đề cho việc xây dựng tinh thần đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân, đoàn kết từ mỗi gia đình, mỗi thôn, ấp, khu phố đến mi xã, phường, huyện, thành phố và tỉnh. Đó là cơ sở cốt yếu để xây dựng khối Đại đoàn kết của các dân tộc Việt Nam.

Phát huy truyền thống Cách mạng tháng Tám, chúng ta càng củng cố và phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy truyền thống yêu nước, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng cùng Nhà nước thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN, tăng cường hơn nữa sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với quần chúng, giữ vững mối quan hệ keo sơn “Tình dân  - Nghĩa Đảng”.

Bài: Nguyễn Minh, BBT