Phường 3: Tuyển dụng bổ sung người hoạt động không chuyên trách
03:29:00 | 08-10-2022

Triển khai thực hiện kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 07/9/2022 của UBND Phường 3 Về việc tuyển dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc UBND phường 3, thành phố Vũng Tàu năm 2022 (bổ sung). Nhằm tuyển chọn những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, lý lịch gia đình và bản thân rõ ràng, trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, có tinh thần trách nhiệm với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân vào làm việc tại Ủy ban nhân dân Phường 3, thành phố Vũng Tàu. UBND Phường 3 thông báo tuyển dụng (bổ sung) người hoạt động không chuyên trách cụ thể như sau:

STT

Chức danh người hoạt động không chuyên trách

Số lượng người cần tuyển dụng

Ghi chú

01

Phụ trách Văn phòng - Tổ chức Đảng ủy

01

 

Tổng cộng

01

 

- Thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 15 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai.

- Chậm nhất 07 ngày trước ngày tổ chức xét tuyển, UBND phường lập danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường 3.

Công tác tuyển dụng đảm bảo Nguyên tắc:

- Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

- Bảo đảm tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn người đảm bảo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

- Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các lần tuyển dụng lần sau.

Điều kiện đăng ký dự tuyển:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Đảm bảo đủ các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn chung:

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có năng lực và sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

 + Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Khối Đảng (Phụ trách Văn phòng - Tổ chức Đảng ủy)

- Về độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên khi tuyển dụng lần đầu.

- Về trình độ văn hóa: tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Về trình độ chuyên môn: Có trình độ Đại học trở lên những chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhiệm.

- Về trình độ lý luận chính trị và quản lý nhà nước: Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với chức danh đang đảm nhiệm.

- Về trình độ tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

Thời gian bắt đầu thực hiện tuyển dụng: Dự kiến tháng 10/2022.

Hình thức tuyển dụng: Tổ chức xét tuyển

Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập (bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển).

- Kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Cách tính điểm:

- Điểm học tập được xác định  bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

- Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

- Kết quả tổng điểm xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập (hệ số 1), điểm tốt nghiệp (hệ số 1) và điểm phỏng vấn (hệ số 2). Trong trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp (hệ số 2) và điểm phỏng vấn (hệ số 2).

- Các trường hợp được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển: Người đăng ký xét tuyển có trình độ chuyên môn cao hơn yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng 01 bậc cộng thêm 05 điểm; cao hơn 02 bậc cộng thêm 10 điểm.

Xác định người trúng tuyển:

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (điểm phỏng vấn chưa nhân hệ số 2).

+ Có kết quả tổng điểm xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu chức danh được tuyển dụng.

- Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chức danh cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển như sau: người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc thiểu số;

+ Vợ, chồng, con ruột của các đối tượng thuộc lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tại khu vực Quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Nhà giàn DK1 của Việt Nam;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người có trình độ chuyên môn cao hơn;

+ Người dự tuyển là nữ.

- Trong trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định người trúng tuyển thông qua phỏng vấn trực tiếp./.