Tình hình thực hiện công khai dự toán năm 2022 , công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
10:14:00 | 20-04-2022

Ngày 19/4/2022, UBND thành phố Vũng Tàu có báo cáo số 3464/BC-UBND báo cáo về tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2022, công khai quyết toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sáchh nhà nước, Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bô Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách như sau:  

A. Tình hình công khai dự toán ngân sách từ năm 2022:

I. Tình hình công khai ngân sách tại các xã, phường thuộc UBND thành phố Vũng Tàu:

- Năm 2022:                   

+ Số xã, phường chưa thực hiện công khai ngân sách: 0 đơn vị

+ Số xã, phường đã thực hiện công khai ngân sách: 17/17 đơn vị

 

II. Công khai dự toán ngân sách tại các Phòng, Ban, phường, xã, Đoàn thể, trường học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và các đơn vị khác (Gọi tắt là đơn vị dự toán) thuộc thành phố Vũng Tàu:       

- Năm 2022:                   

+ Số các đơn vị dự toán chưa thực hiện công khai ngân sách: 01 đơn vị, do Đội trật tự đô thị giải thể.

+ Số các đơn vị dự toán đã thực hiện công khai ngân sách: 120/121 đơn vị

 

III. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các đơn vị dự toán ngân sách thuộc UBND thành phố Vũng Tàu:              

- Năm 2022:

+ Số đơn vị dự toán chưa thực hiện công khai năm ngân sách: 01 đơn vị, do Đội trật tự đô thị giải thể.

+ Số đơn vị dự toán đã thực hiện công khai ngân sách: 120/121 đơn vị, trong đó:

Công khai đúng nội dung: 120/121 đơn vị;

Công khai đúng hình thức: 120/121 đơn vị;

Công khai đúng thời gian: 120/121 đơn vị

Công khai không đúng thời gian: 0 đơn vị.  

IV. Tình hình thực hiện công khai tài chính của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước:     

- Năm 2022:

+ Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước chưa thực hiện công khai: 0.

+ Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước thực hiện công khai: 99 dự án.    

B. Tình hình công khai quyết toán ngân sách năm 2020:

I. Tình hình công khai ngân sách tại các xã, phường thuộc UBND thành phố Vũng Tàu:

- Năm 2022:  

+ Số xã, phường chưa thực hiện công khai ngân sách: 0 đơn vị

+ Số xã, phường đã thực hiện công khai ngân sách: 17/17 đơn vị

 

II. Tình hình công khai quyết toán ngân sách tại sách tại các Phòng, Ban, phường, xã, Đoàn thể, trường học: Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở và các đơn vị khác (Gọi tắt là đơn vị dự toán) thuộc thành phố Vũng Tàu:             

- Năm 2020:

+ các đơn vị dự toán chưa công khai quyết toán ngân sách: 0 đơn vị

+ các đơn vị dự toán đã công khai quyết toán ngân sách: 119/119 đơn vị   

III. Tình hình thực hiện công khai quyết toán tài chính của các đơn vị dự toán:                    

- Năm 2020:

+ Số đơn vị chưa công khai quyết toán ngân sách: 0 đơn vị

+ Số đơn vị đã công khai quyết toán ngân sách: 119/119 đơn vị, trong đó:

Công khai quyết toán đúng nội dung: 119/119 đơn vị.

Công khai quyết toán đúng hình thức: 119/119 đơn vị.

Công khai quyết toán đúng thời gian: 119/119 đơn vị.

IV. Tình hình thực hiện công khai quyết toán tài chính của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước:           

- Năm 2020:

+ Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước chưa công khai quyết toán: 0 dự án.

+ Số dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước đã công khai quyết toán ngân sách: 131 dự án.