Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
11:36:00 | 11-02-2022

Ngày 08/02/2022, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 1120/UBND-TCKH về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021, gồm các nội dung sau

 

1. Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

 

- Về công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2021 (trích xuất trên phần mềm Quản lý tài sản nhà nước) như sau: Đầu tư xây dựng/mua sắm: 62 tài sản, nguyên giá là 655.766 nghìn đồng; tiếp nhận 9 tài sản, nguyên giá là 333.780 nghìn đồng. Chi tiết theo Mẩu số 10a-CK/TSC đính kèm.

- Công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021: Tổng cộng 5.899 tài sản, diện tích 4.165.873.267,84 m2. Chi tiết theo Mẩu số 10b-CK/TSC đính kèm.

-  Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2021: Thực hiện điều chuyền 01 tài sản xe ô tô, có nguyên giá 668.000 nghìn đồng; thanh lý 36 tài sản, nguyên giá 451.334,34 nghìn đồng, giá trị còn lại 6.500 nghìn đồng. Chi tiết theo Mẩu số 10c-CK/TSC đính kèm.

1.1. Đối với tài sản nhà, đất: Thực hiện yêu cầu của Sở Tài chính tại Văn bản số 5429/STC-QLGCS&TCDN ngày 01/12/2021 về việc đề nghị gửi phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; ngày 18/01/2022, UBND thành phố Vũng Tàu có Văn bản số 434/UBND-TCKH báo cáo Sở Tài chính phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 289 cơ sở nhà, đất do UBND thành phố Vũng Tàu quản lý theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

1.2. Đối với tài sản là xe ô tô: Hiện nay, UBND thành phố Vũng Tàu đang quản lý, sử dụng 19 chiếc xe ô tô (trong đó có 07 chiếc xe phục vụ chung, 12 chiếc xe chuyên dùng). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thanh lý xe ô tô dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 09/6/2021; UBND thành phố Vũng Tàu đang thực hiện thanh lý xe ô tô phục vụ công tác chung gồm xe biển số 72C-1034 (do Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu sử dụng), xe biển số 72C-0270 và xe biển số 0869 (do Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu sử dụng). Đối với xe ô tô chuyên dùng, UBND thành phố Vũng Tàu đang quản lý 12 chiếc, các xe ô tô chuyên dùng đảm bảo hoạt động đúng chức năng và hết công suất nhằm phục vụ cho mục đính chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu (phục vụ công tác tuyên truyền thông tin, cứu thương, vận chuyển và cưỡng chế vật dụng kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, phá dỡ vật kiến trúc, xây dựng nhà trái phép,…).    

1.3. Đối tài sản khác trên 500 triệu đồng: UBND thành phố Vũng Tàu đang quản lý 01 tài sản gồm: Máy phát điện (Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu trực tiếp quản lý sử dụng), hiện trạng đang còn sử dụng tốt.      

- Trong năm 2021, số tiền thu được từ việc thanh lý tài sản công các đơn vị nộp vào ngân sách thành phố là 59.698 triệu đồng.

-  Quản lý số tiền thu được từ xử lý tài sản công trên tài khoản Tạm giữ:

Số tiền bán tài sản thanh lý (gỗ củi và đèn chiếu sáng) nộp vào tài khoản tạm giữ: 1.904.747.639 đồng. Trong đó, chi trả chi phí 212.280.000 đồng, số còn lại nộp ngân sách thành phố là 1.692.467.639 đồng.

- Mua sắm, thanh lý tài sản công:

 Năm 2021, các đơn vị được mua sắm tài sản công theo Dự toán chi mua sắm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu với số dự kiến giao là 20.000.000 ngàn đồng, trong đó dự phòng trang bị mua sắm cho các đơn vị là 7.122.805 ngàn đồng.

Về cơ bản trong năm 2021, UBND thành phố Vũng Tàu chấp hành tốt các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô và trang thiết bị, phương tiện làm việc tiết kiệm và tránh lãng phí.

2. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND thành phố Vũng Tàu quản lý.

UBND thành phố Vũng Tàu đã thực hiện tốt Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 Ngày 06/5/2021, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 2950/UBND-TCKH báo cáo rà soát dữ liệu Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, UBND các phường, xã, các đơn vị sự nghiệp thực hiện rà soát, cập nhật toàn bộ tài sản do cơ quan, đơn vị đang quản ý, sử dụng lên Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước tại website http:qltsnn.mof.gov.vn.

Ngày 31/5/2021, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 3555/UBND-TCKH bổ sung thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất các cơ sở nhà đất thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất  thuôc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ đối với các đơn vị thuộc UBND thành phố  Vũng Tàu. 

Ngày 18/01/2022, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Văn bản số 434/UBND-TCKH lập phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/20217/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp, xử lý lại, xử lý tài sản công.

3. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các phòng, ban, UBND các phường, xã, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập còn một số tồn tại, bất cập, cụ thể:

Hiện nay các đơn vị sự nghiệp, trường công lập trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đang tiến hành xây dựng Đề án tự chủ tài chính còn gặp khó khăn: Đây là công việc hoàn toàn mới không thuộc lĩnh vực chuyên môn của ngành giáo dục, khó khăn trong công tác kiểm kê, xác định giá trị tài sản đất, nhà, các tài sản khác. Khi xác định giá các dịch vụ kinh doanh (giữ xe, hồ bơi, canteen,…) theo các quy định hiện hành sẽ thấp thì thu không đủ bù đắp.