Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 3 tháng cuối năm 2022
09:52:00 | 30-09-2022