Công bố Quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối với các thủ tục đã đăng ký cắt giảm thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Phòng Quản lý đô thị
05:02:00 | 25-12-2022

 

Ngày 22/11/2022, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định số 13131/QĐ-UBND ban hành Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục đã đăng ký cắt giảm thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Phòng Quản lý đô thị, gồm 12 quy trình thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Vũng Tàu, trong đó cụ thể số lượng các quy trình ở các lĩnh vực được áp dụng. Trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu trân trọng đăng tải nội dung Quyết định số 13131/QĐ-UBND như sau:

         

Đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng: 02 quy trình:

(1) Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện, Mã số TTHC: 1.002662.000.00.00.H06;

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp huyện.

(Quy định tại Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thể; thủ tục hàn chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng)

- Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm:

+ Đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

(2) Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

- Mã số TTHC: 1.003141.000.00.00.H06;

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp huyện.

(Quy định tại Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thể; thủ tục hàn chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng)

- Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm đối với thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ:

Đối với lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc: 01 quy trình:

(1) Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (trường hợp được UBND cấp tỉnh phân cấp)

- Mã số TTHC: 1.009993.000.00.00.H06;

- Nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp huyện.

(Quy định tại Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng)

- Thời gian giải quyết sau khi cắt giảm (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ): Cấp I, đặc biệt: 30 ngày làm việc; cấp còn lại: 15 ngày làm việc.

Đối với lĩnh vực đường bộ: 09 quy trình, trong đó có:

- Nhóm thủ tục có thời hạn giải quyết cắt giảm: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định (Theo Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), gồm: (1) Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện. Mã TTHC: 1.007081; (2) Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện. Mã TTHC: 1.007082; (3) Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện. Mã TTHC: 1.007083; (4) Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện. MÃ TTHC: 1.007084; (5) Cấp phép xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất bảo vệ, bảo trì đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện. Mã TTHC: 1.0086; (6) Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện. Mã TTHC: 1.007090

- Nhóm thủ tục có thời hạn giải quyết cắt giảm: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định (Theo Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) (1) Cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện. Mã TTHC 1.007091; (2) Cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường không vì mục đích giao thông của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện. Mã TTHC 1.007093; (3) Cấp phép sử dụng tạm thời một phần hè phố để trông giữ xe có thu phí của hệ thống đường địa phương đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố hoặc UBND huyện. Mã TTHC 1.007096

Theo đó UBND thành phố giao các công chức chuyên môn thuộc Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung trong quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục đã đăng ký cắt giảm thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Phòng Quản lý đô thị theo Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND Tỉnh.

 

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT

(Nguồn: Quyết định số 13131/QĐ-UBND)