UBND thành phố Vũng Tàu ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
05:44:00 | 29-12-2022

UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 14460/QĐ-UBND về cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn.

Theo đó, Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình, xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; hệ thống cơ quan hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Nội dung Kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông Cải cách tổ chức, bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Công tác chỉ đạo điều hành và tuyên truyền về CCHC, thông tin, tuyên truyền, quán triệt thực hiện các nội dung CCHC.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định được tầm quan trọng của CCHC, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với đó, các quan, đơn vị, các phòng, ban, UBND các phường, xã xây dựng và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xác định rõ nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, giải pháp chủ yếu và trách nhiệm thực hiện CCHC trong năm 2023.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Vũng Tàu, Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu về việc tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo CCHC) về UBND thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND thành phố). Đưa kết quả thực hiện Kế hoạch vào nội dung xác định trách nhiệm trong thực thi công vụ của người đứng đầu và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, UBND thành phố Vũng Tàu giao Phòng Nội vụ làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm cải thiện thứ hạng từng tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC được xác định trong Đề án Chỉ số CCHC. Đồng thời, định kỳ hàng quý tổng hợp, lồng ghép việc thực hiện kế hoạch này vào báo cáo CCHC để báo cáo UBND thành phố Vũng Tàu theo dõi, chỉ đạo.

                                                                                                               

Tin: Tuệ Lâm, BBT

Nguồn: Quyết định số 14460/QĐ-UBND)