Thông báo danh sách người dự tuyển đủ và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu năm 2022
06:18:00 | 19-01-2023

Trên cơ sở các quy định hiện hành và Căn cứ Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu năm 2022.

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu năm 2022 (sau đây gọi là Hội đồng xét tuyển) thông báo danh sách người dự tuyển đủ và không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu năm 2022 như sau:

Stt

Vị trí xét tuyển

Tổng số hồ sơ

Đủ điều kiện

Không đủ điều kiện

Ghi chú

01

Huấn luyện viên hạng III

01

01

0

02

Phóng viên hạng III

04

02

02

Tổng

05

03

02

 

Danh sách người dự tuyển không đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu năm 2022 (tải tại đây)

Danh sách người dự tuyển đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu năm 2022 (tải tại đây)

2. Thu phí xét tuyển

- Mức phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (năm trăm nghìn đồng)

(Áp dụng mức thu phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).

- Thời gian thu: Ngày 19/01/2022 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.

Thông báo này và Phụ lục kèm theo được đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu (http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn), niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu và được gửi đến các thí sinh đã đăng ký (qua zalo thí sinh hoặc qua địa chỉ email).

Mọi thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức rung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu năm 2022, đề nghị liên hệ Hội đồng xét tuyển (thông qua Phòng Nội vụ), số điện thoại: 0254.3512054.

Hội đồng xét tuyển viên Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Vũng Tàu năm 2022 thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh được biết