Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
06:08:00 | 24-01-2023

Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu

Theo đó, UBND thành phố đề nghị đẩy mạnh công tác truyền thông trong năm 2023 nhằm hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phản ánh chính xác, kịp thời hoạt động và kết quả kiểm soát thủ tục hành chính đến tổ chức, cá nhân và tổ chức, khuyến khích cá nhân, tổ chức tham gia vào hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính. Việc tuyên truyền sâu rộng về kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng đến người dân và doanh nghiệp, qua đó tạo không khí sinh hoạt chính trị cho người dân, tổ chức trong việc tổ chức tìm hiểu quy định về thủ tục hành chính và thực hiện quyền giám sát giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung khẩu hiệu truyền thông “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

Để thực hiện đạt kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn, UBND thành phố Vũng Tàu đã đề ra nội dung thực hiện gồm:

Nội dung 1: Truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố.

1.1. Mục tiêu: Lồng ghép công tác truyền thông, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình kiểm tra, hướng dẫn. Đơn vị thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND Thành phố. Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn; UBND các phường, xã. Thời gian bắt đầu: Tháng 01/2023. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. Dự kiến kết quả: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

1.2. Mục tiêu: Tuyên truyền rộng rãi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Vũng Tàu; Chỉ thị số 30/CTTTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và Thông tin. Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao; Các cơ quan chuyên môn; UBND các phường, xã. Thời gian bắt đầu: Tháng 01/2023. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. Dự kiến kết quả: Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức tại các cơ quan, đơn vị đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính.

Nội dung 2: Truyền thông công tác kiểm soát thủ tục hành chính đến người dân, doanh nghiệp trên địa thành phố.

2.1. Mục tiêu: Lồng ghép trong công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính (trong đó có nội dung tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, quy định hành chính) bằng các hình thức phù hợp. Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và thông tin. Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã. Thời gian bắt đầu: Tháng 01/2023. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. Dự kiến kết quả: Nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

2.2. Mục tiêu: Tuyên truyền, nhân rộng mô hình, cách làm hay của tổ chức, cá nhân trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và thông tin. Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn, UBND các phường. Thời gian bắt đầu: Tháng 01/2023. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. Dự kiến kết quả: Những mô hình, cách làm hay được phổ biến, nhân rộng trên địa bàn thành phố.

2.3. Mục tiêu: Thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính. Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và thông tin. Đơn vị phối hợp: Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao; UBND các phường, xã. Thời gian bắt đầu: Tháng 01/2023. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. Dự kiến kết quả: Người dân, doanh nghiệp biết được địa chỉ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính.

2.4. Mục tiêu: Lồng ghép trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo nghị định 63/2010/NĐ-CP, 48/2013/NĐ-CP, 92/2017/NĐ-CP; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc tiếp nhận TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đơn vị thực hiện: Phòng Tư pháp. Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn; UBND các phường, xã. Thời gian bắt đầu: Tháng 01/2023. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. Dự kiến kết quả: Qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giúp người dân, doanh nghiệp biết được mục đích, ý nghĩa của công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

2.5. Mục tiêu: Tuyên truyền về quá trình triển khai và kết quả rà soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn thành phố đến người dân, doanh nghiệp. Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa và thông tin. Đơn vị phối hợp: UBND Thành phố; các cơ quan chuyên môn; Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao; UBND các phường, xã. Thời gian bắt đầu: Tháng 01/2023. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. Dự kiến kết quả: Kết quả kiến nghị đơn giản hóa được thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thanh fphoos.

2.6. Mục tiêu: Tổ chức Hội thi về cải cách thủ tục hành chính bằng hình thức sân khấu hóa cho các đối tượng cán bộ, công chức cấp xã. Đơn vị thực hiện: Phòng Nội vụ. Đơn vị phối hợp: Các cơ quan chuyên môn; UBND các phường, xã. Thời gian bắt đầu: Tháng 01/2023. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023 Dự kiến kết quả: Các cuộc thi về cải cách thủ tục hành chính bằng hình thức sân khấu hóa được tổ chức.

2.7. Mục tiêu: Chỉ đạo đài phát thanh cấp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền rộng rãi công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Văn hóa Thông tinThể thao; UBND các phường, xã  Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin. Thời gian bắt đầu: Tháng 01/2023. Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2023. Dự kiến kết quả: Tuyên truyền rộng rãi công tác kiểm soát thủ tục hành chính đến người dân trên địa bàn.

UBND thành phố Vũng Tàu cũng giao các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao; Ủy ban nhân dân các phường, xã thực hiện nghiêm túc kế hoạch này; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2023 cho phù hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương mình và gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố biết, theo dõi, thực hiện, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố là đầu mối cung cấp thông tin, chuẩn bị và hỗ trợ tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và cho các cơ quan thông tin đại chúng; Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này gắn với việc kiểm tra các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố; Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch truyền thông; tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý, chấn chỉnh trong quá trình thực hiện kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Vũng Tàu (thông qua Phòng Văn hóa Thông tin Thành phố) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Tin: Tuệ Lâm, BBT

(Nguồn: Quyết định số 403/QĐ-UBND)