Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND Thành phố Vũng Tàu
03:48:00 | 15-03-2023

Ngày 30-12-2022, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Quyết định về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của UBND Thành phố Vũng Tàu.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Trang Thông tin điện tử thành phố xin đăng tải Quyết định số 15482/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Vũng Tàu.

Xem chi tiết Quyết định tại đây

Xem phụ lục kèm theo Quyết định tại đây

(Nguồn: Quyết định số 15482/QĐ-UBND, Tuệ Lâm, BBT)