Công bố số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc UBND phường 5
04:00:00 | 18-03-2023

Ngày 23/02/2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Quyết số 744/QĐ-UBND phê duyệt số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc UBND phường 5, thành phố Vũng Tàu với số lượng 14 chức danh, trong đó gồm:

01 chức danh phụ trách Văn phòng – Tổ chức Đảng ủy;

01 chức danh phụ trách Kiểm tra Đảng ủy;

01 chức danh phụ trách tuyên giái – Dân vận Đảng ủy;

03 chức danh phụ trách Kinh tế;

01 chức danh Phụ trách Văn phòng;

01 chức danh phụ trách Văn thư, lưu trữ, thủ quỹ;

02 chức danh Phó chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự;

02 chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam;

01 chức danh Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM;

01 chức danh Phó Chủ tịch Hội LHPN;

01 chức danh Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND phường 5 căn cứ số lượng, chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trách nhiệm sắp xết, bố trí người theo đúng thẩm quyền quy định và đảm bảo các lĩnh vực công tác, các nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể.

Quyết định 744/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2023 và bãi bỏ Quyết định 549/QĐ-UBND ngày 22/01/2021.

Tin: Hiếu Nguyễn, BBT