Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ  vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và Xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu
04:15:00 | 18-03-2023

Ngày 07/3/2023, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 1231/KH-UBND về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và Xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu với nội dung cụ thể như sau:

Diện tích, vị trí của khu đất thu hồi:

a) Diện tích đất dự kiến thu hồi

:

387.354,2m2

Trong đó:

 

 

- Đất Nhà nước quản lý         

 

285.264,10

- Đất hộ gia đình, cá nhân quản lý

 

102.090,10

b) Loại đất dự kiến thu hồi

:

387.354,2m2

- Đất nông nghiệp

:

64.990,9m2

- Đất phi nông nghiệp

:

322.356,0m2

- Đất chưa sử dụng

:

7,3m2

c) Vị trí khu đất thu hồi:

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Mảnh trích đo địa chính dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và Xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu do Công ty TNHH đo đạc và Bản đồ Phước Thịnh lập ngày 26/12/2022 được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra xác nhận ngày 06/01/2023.

d) Địa điểm: xã Long Sơn và phường 12, thành phố Vũng Tàu.

đ) Tổng số hộ gia đình, cá nhân; tổ chức, đơn vị có đất bị thu hồi tại dự án: 288 trường hợp, cụ thể

- Địa bàn xã Long Sơn: 194 hộ gia đình, cá nhân và 02 đơn vị.

- Địa bàn phường 12: 89 hộ gia đình, cá nhân và 03 đơn vị, tổ chức

(Số hộ gia đình, cá nhân; đơn vị, tổ chức bị thu hồi sẽ được chuẩn xác trong quá trình kiểm kê và xét duyệt hồ sơ pháp lý theo quy định)

e) Loại đường, vị trí, tuyến đường, loại đất dự kiến thu hồi

* Địa bàn thuộc xã Long Sơn

- Đường 28/4 (khu vực 1 – hệ số 0,8): Đất nông nghiệp (BHK, CLN): Vị trí 1.

- Đường Trường Sa đoạn từ Cầu Gò Găng đến Nhà lớn Long Sơn (KV1):

+ Đất nông nghiệp (BHK, CLN); Đất nuôi trồng thủy sản (NTS); Đất làm muối (LMU): Vị trí 1, 5;

+ Đất ở (ONT): Vị trí 1

* Địa bàn thuộc phường 12

- Đường Trường Sa (đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến Cầu Gò Găng) – Đường loại 4: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC); Đất nông nghiệp (BHK, CLN); Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): Vị trí 1

- Đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ CS Trung Tín (cầu Cây Khế cũ) đến Hoa Lư) – đường loại 4:

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC): Vị trí 1

+ Đất nông nghiệp (BHK, CLN); Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): Vị trí 1, 2, 3, 4, 5

- Đường Ven biển Hải Đăng (từ đường 3/2 đến Cầu Cửa Lấp) – đường loại 3:  Đất ở (ODT);  Đất nông nghiệp (BHK, CLN); Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): vị trí 1, 2, 3, 4, 5

- Đường Phước Thắng, đường Chi Lăng – đường loại 4): Đất ở (ODT);  Đất nông nghiệp (BHK, CLN): Vị trí 1, 2, 3, 4, 5

2. Lý do thu hồi đất:

Thu hồi đất để đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn Long Sơn đến Quốc lộ 51 và Xây dựng mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu theo quy định tại điểm b, Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013.

3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:

Bắt đầu từ ngày ký Thông báo thu hồi đất đến khi hoàn thành công tác kiểm đếm, thống kê theo quy định (thời gian cụ thể sẽ có thư mời riêng).

4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:

- Các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi sẽ được xem xét bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật.

- Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện giao đất tái định cư được chọn một trong hai hình thức sau: Bằng tiền hoặc bố trí tái định cư bằng giao đất nền tái định cư tại khu tái định cư Long Sơn thuộc xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (đối với các trường hợp có đất bị thu hồi thuộc địa bàn xã Long Sơn) và tại Khu công trình công cộng và tái định cư phường 12, thành phố Vũng Tàu (đối với các trường hợp có đất bị thu hồi thuộc địa bàn phường 12)

- Trường hợp đủ điều kiện giao đất ở sẽ được giao đất ở tại khu tái định cư Long Sơn thuộc xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (đối với các trường hợp có đất bị thu hồi thuộc địa bàn xã Long Sơn) và tại Khu công trình công cộng và tái định cư phường 12, thành phố Vũng Tàu (đối với các trường hợp có đất bị thu hồi thuộc địa bàn phường 12)

- Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư, nếu tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất bằng tiền còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư tương ứng với diện tích đất ở bị thu hồi theo quy định tại Điều 4, Điều 20 Quyết định 19/2022/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND Tỉnh.

Thời gian thực hiện sau 30 ngày, kể từ ngày UBND thành phố Vũng Tàu ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cụ thể cho từng hộ gia đình, cá nhân, đơn vị có đất bị thu hồi tại dự án theo quy định hiện hành của pháp luật.

5. Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án  bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, đề xuất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Vũng Tàu họp xét duyệt. Tổ chức lấy ý kiến và niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các văn bản pháp luật có liên quan.

- UBND xã Long Sơn, UBND phường 12 có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu triển khai niêm yết công khai Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tại trụ sở UBND xã Long Sơn và trụ sở UBND phường 12; địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư, khu phố nơi có đất bị thu hồi

- Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Vũng Tàu hỗ trợ, phối hợp với Chủ đầu tư, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất và các đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch theo đúng quy định (lưu ý rút ngắn thời gian kiểm tra, ký xác nhận các mảnh trích lục, trích đo bản đồ địa chính).

- Đề nghị Ban Quản lý dự án Chuyên ngành giao thông Tỉnh (chủ đầu tư):

+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu hồ sơ dự án bao gồm các tài liệu đo đạc xác định ranh giới thửa đất thu hồi như: Bản đồ thu hồi đất, Trích lục (Trích đo) thửa đất thu hồi kèm Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo quy định tại Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNTMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bản đồ địa chính bàn giao cho UBND xã Long Sơn, UBND phường 12; Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vũng Tàu để có cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất cho người có đất bị thu hồi.

+ Bảo đảm đủ nguồn kinh phí chi trả đúng thời gian theo quy định sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch được duyệt, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND thành phố Vũng Tàu để kịp thời xem xét, giải quyết theo quy định./.

(Nguồn: Kế hoạch 1231/KH-UBND, Hiếu Nguyễn, BBT)