Vũng Tàu: Các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã quyết tâm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
11:41:00 | 19-03-2023

Năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) được thành phố Vũng Tàu xác định là khâu quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu. Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn trong tình hình mới. Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020 – 2025, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai công tác này, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hằng năm. Trong đó, lấy hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là mục tiêu, động lực phấn đấu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2023, UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước theo kế hoạch đề ra. Các cơ quan chuyên môn và UBND các phường xã tại thành phố Vũng Tàu đã ký cam kết nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

(Cán bộ, công chức đang thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận 01 cửa của UBND Phường 01, thành phố Vũng Tàu)

Theo thông tin từ Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu thì: Thực hiện Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính các cơ quan hành chính thuộc UBND tỉnh, 100% các cơ quan chuyên môn tại thành phố Vũng Tàu đã thực hiện ký cam kết đạt điểm tối đa tại các tiêu chí thành phần chấm điểm cải cách hành chính năm 2023. Với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn đã cam kết chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, cam kết nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2023 và các năm tiếp theo. Cụ thể: Cam kết đạt điểm tối đa ở tiêu chí, tiêu chí thành phần chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2023. Cam kết thực hiện các mệnh lệnh hành chính của cấp trên đúng thời hạn; Cam kết 100% thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực có phát sinh hồ sơ phải thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc dịch vụ công trực tuyến một phần (riêng Phòng Kinh tế cam kết 85% TTHC thực hiện qua DVC trực tuyến); Cam kết thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hẹn 100% (riêng Phòng Quản lý đô thị cam kết giải quyết hồ sơ đúng hẹn 95%); Cam kết thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá quản lý của cơ quan, đơn vị về chính quyền điện tử, chính quyền số.

Còn tại 17 phường, xã của thành phố Vũng Tàu thì: Tính đến nay, 100% đơn vị phường, xã đã thực hiện ký cam kết phấn đấu tăng thứ hạng cải cách hành chính. Các phường phấn đấu tăng hạng cao trong năm như: Phường 02 cam kết tăng 32 bậc; Phường Thắng Tam cam kết tăng 16 bậc; Phường 5 cam kết tăng 16 bậc; Phường 9 cam kết tăng 15 bậc; Phường 7 và xã Long Sơn cam kết tăng 10 bậc; Phường 1 và Phường 3 cam kết tăng 9 bậc; Phường 10 và Rạch Dừa cam kết tăng 8 bậc; Phường 8, 11, 12, Nguyễn An Ninh cam kết tăng 5 bậc; Phường Thắng Nhất cam kết tăng 4 bậc; Phường Thắng Nhì cam kết tăng 01 bậc, Phường 4 cam kết giữ nguyên thứ hạng.

Năm 2023, công tác cải cách hành chính ở thành phố được các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tiếp tục được triển khai thực hiện tốt các nội dung: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC; cải cách tài chính công; hiện đại hoá nền hành chính. Để thực hiện tốt công tác CCHC, UBND thành phố Vũng Tàu đã kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các phòng, ban chuyên môn đang xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của mình, tham mưu cho UBND thành phố ban hành các văn bản quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: Cải cách thể chế; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính... trong đó cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một khâu quan trọng của tiến trình cải cách hành chính. Bên cạnh đó, UBND thành phố Vũng Tàu sẽ tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh ban hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan; nội quy, quy chế tiếp công dân; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ, công chức... Đồng thời, triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc. Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức của thành phố Vũng Tàu đều có đủ trình độ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ phận “một cửa” hoạt động ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, tránh gây phiền hà cho nhân dân, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết hồ sơ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và vai trò tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố.

Hiện nay, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại thành phố Vũng Tàu tiếp tục được duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND thành phố và 17 phường, xã. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước theo Nghị định 61/2018/NĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác CCHC năm 2023, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, UBND thành phố và UBND các phường, xã cần tiếp tục tập trung làm tốt các công tác như: Nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CB, CC, VC nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả và thuận lợi cho người dân; Tăng cường tuyên tuyền, giáo dục về nhận thức nhằm thay đổi tư duy của người dân khi đến giao dịch, giải quyết công việc hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa gắn với việc thực hiện giải quyết hành chính cho công dân đúng theo trình tự quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đơn đơn vị từ thành phố đến phường, xã cần thường xuyên thực hiện nghiệm túc công tác niêm yết công khai, tuyên truyền các thủ tục hành chính đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cán bộ thực thi nhiệm vụ; thường xuyên cập nhật công khai các Quyết định của UBND tỉnh và thành phố. Qua đó, đã tạo sự hài lòng và đồng thuận của người dân, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác CCHC.

Theo Lãnh đạo Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu thì: Trong năm 2023 tới đây, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế hành chính dân chủ - pháp quyền trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Thực hiện cải cách hành chính nhà nước không thể tách rời việc đẩy mạnh thực hiện dân chủ, nhằm đạt được mục đích xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Chúng ta tin rằng, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiệu quả vì nhân dân phục vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2023 này, các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã tại thành phố Vũng Tàu sẽ quyết tâm xây dựng các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần; quyết tâm khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém; phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; xác định nhiệm vụ CCHC, nhất là cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích nhân rộng cách làm mới, mô hình hay để tạo động lực thúc đẩy công tác CCHC, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT