Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023
12:04:00 | 22-03-2023

Ban Chỉ đạo 138 thành phố Vũng Tàu ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023 trên địa bàn thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chương trình, Kế hoạch của UBND, Ban chỉ đạo 138 của tỉnh, Công an tỉnh và các Sở, ngành liên quan về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 29/3/2022 của Thành ủy Vũng Tàu triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 06/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (viết tắt là Kết luận số 13-KL/TW).

2. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực chỉ đạo, quản lý, điều hành của Chính quyền các cấp huy động sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, ổn định, góp phần thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới các nội dung, biện pháp xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phù hợp trong thực tiễn từng địa bàn, đối tượng tuyên truyền.

3. Giảm ít nhất 5% so với năm 2022; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; giảm ít nhất 5% các tội phạm xâm hại trẻ em so với năm 2022. Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tý lệ giải quyết đạt trên 90%. Chuyển hóa thành công ít nhất 60% tổng số địa bàn trọng điếm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội được lựa chọn thực hiện; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố, bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt trên 95%. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tội phạm

a) Phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tội phạm theo lĩnh vực, địa bàn, địa phương phụ trách, quản lý

- Xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng cấp; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tội phạm. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh đảng viên vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đối với lực lượng Công an nhân dân, nơi nào để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, chậm xử lý hoặc không xử lý được sẽ xử lý trách nhiệm liên đới đồng chí Trưởng Công an phường, xã, Phó Trưởng Công an phường, xã phụ trách hình sự, các đồng chí Đội Trưởng các đội Nghiệp vụ liên quan; tuyệt đối không dung thứ các trường hợp tiêu cực, bao che, làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm. Có cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, triển khai đồng bộ các gỉải pháp phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

- Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban Chỉ đạo 138 các phường, xã.

b) Thường xuyên kiện toàn Ban chỉ đạo 138 thành phố và Ban Chỉ đạo 138 các phường, xã, thực hiện tốt quy định về chế độ thông tin báo cáo, thống kê, hội họp của Ban chỉ đạo

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Văn phòng HĐND và UBND thành phố, các phòng, ban, ngành; UBND, Ban Chỉ đạo 138 các phường, xã.

c) Kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tại các địa phương trọng điểm, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương; Sơ, tổng kết các chuyên đề công tác của Ủy ban nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo 138 thành phố về phòng, chống tội phạm; kịp thời nắm tình hình, tham mưu giải quyết những vấn đề nổi lên trong công tác phòng, chống tội phạm

- Đơn vị chủ trì: Công an thành phố

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban Chỉ đạo 138 các phường, xã.

2. Thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm theo hướng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

a) Công tác phòng ngừa xã hội

- Tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề về an sinh xã hội, an dân như hỗ trợ tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo, ưu đãi người có công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thực hiện trợ giúp xã hội, bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản; có giải pháp cụ thể ổn định và nâng cao đời sống nhân dân...

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban Chỉ đạo 138 các phường, xã thực hiện).

- Tổ chức công tác phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng lĩnh vực; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý cán bộ, quản lý sử dụng tài sản công, chủ động phòng ngừa không để tội phạm có cơ hội lợi dụng hoạt động

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban Chỉ đạo 138 các phường, xã.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để phòng ngừa, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để hình thành các điều kiện phát sinh tội phạm từ trong nội bộ nhân dân

Đơn vị thực hiện: Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; UBND, Ban Chỉ đạo 138 các phường, xã.

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2137/KHPH-UBMTTQVN-CA ngày 04/10/2021 về tiếp tục đẩy mạnh Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA- MTTW giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2021-2023 bảo đảm hiệu quả, tập trung, thống nhất

Đơn vị thực hiện: Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Công an thành phố; UBND, Ban Chỉ đạo 138 các phường, xã thực hiện).

- Đổi mới công tác tuyên truyền, phòng, chống tội phạm, tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở; tổ chức biên tập, đăng các tin bài tuyên truyền về kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm; tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tôi phạm; cách thức phòng ngừa, phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật như: Tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tác hại của ma túy, mại dâm, cờ bạc; đẩy mạnh tuyên truyền, lên án mạnh mẽ, kịp thời phát hiện, thông tin, thông báo, tố giác các hành vi hành hạ, xâm hại trẻ em; tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em…

Đơn vị thực hiện: Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Công an thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao; Các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 123 Thành phố; UBND, Ban Chỉ đạo 138 các phường, xã.

- Tập trung tuyên truyền theo hướng tiếp cận các nhóm đối tượng nguy cơ cao, địa bàn thường xuyên xảy ra tội phạm, vi phạm pháp luật. Tuyên truyền cho học sinh trong các cơ sở giáo dục, dạy học, dạy nghề; tuyên truyền cho công nhân trong khu công nghiệp

Đơn vị thực hiện: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố.

- Tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin, các tiện ích của mạng xã hội để tuyên truyền phòng, chống tội phạm (Zalo, Facebook...).

Đơn vị chủ trì: Công an thành phố Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban Chỉ đạo 138 các phường, xã.

- Tổ chức kết nối, khai thác, sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân để khai thác, sử dụng phục vụ công tác, quản trị xã hội. Phối hợp siết chặt quản lý dịch vụ viễn thông, mạng internet, tài khoản ngân hàng, không để tội phạm lợi dụng hoạt động, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Đơn vị chủ trì: Công an thành phố

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban chỉ đạo 138 các phường, xã.

- Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, Thông tư số 22/2021/TT-BCA về trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác tái hòa nhập cộng đồng

Đơn vị chủ trì: Công an thành phố

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban chỉ đạo 138 các phường, xã.

- Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở đang phát huy tác dụng, nghiên cứu xây dựng các mô hình mới phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa bàn; tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm

Đơn vị chủ trì: Công an thành phố

Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban chỉ đạo 138 các phường, xã.

b) Công tác phòng ngừa nghiệp vụ

- Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình an ninh, trật tự từ địa bàn phường, xã, từ sớm, từ xa, nhất là những vấn đề tiềm ẩn phức tạp, dễ xảy ra các vụ việc về trật tự xã hội như tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai...

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực dễ phát sinh tội phạm. Làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Thực hiện nghiêm Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06/8/2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Vận động nhân dân thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát vũ trang tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, tại khu công nghiệp, địa bàn giáp ranh... để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm; chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Công an xã tổ chức tuần tra bảo đảm khép kín địa bàn.

- Tổ chức quản lý đối tượng, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; rà soát, lập danh sách quản lý chặt chẽ người có tiền án, tiền sự; tiến hành gọi hỏi, răn đe, kiểm danh, kiểm diện các đối tượng hình sự, ma túy, các đối tượng có biểu hiện lưu manh, côn đồ, thanh thiếu niên hư.

- Chỉ đạo tổ chức quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá” theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 105/2021/NĐ/CP ngày 04/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Thông tư số 18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện. Tổ chức quản lý người bị bệnh tâm thần, phòng ngừa các vụ án, thảm án do người bị bệnh tâm thần gây ra. Tăng cường công tác lập hồ sơ đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, phường, đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở điều trị nghiện ma túy.

Đơn vị chủ trì: Công an thành phố

Đơn vị phối hợp thực hiện: Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban chỉ đạo 138 các phường, xã.

3. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn toàn thành phố nhất là trong các sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố; Không chủ quan lơ là trước diễn biến của dịch bệnh, thường xuyên rà soát, hoàn thiện, bổ sung các phương án bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh dịch bệnh và sau dịch bệnh, không để bị động khi dịch bệnh xảy ra. Tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn của dân tộc, những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước, của tỉnh và thành phố. Chủ động xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch chuyên đề đấu tranh, triệt phá, làm tan rã các nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; cố ý gây thương tích; tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản); chống người thi hành công vụ; tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, tội phạm buôn lậu, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng; tội phạm và tệ nạn ma túy, hoạt động đánh bạc, mại dâm...

Đơn vị thực hiện: Công an thành phố, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố phối hợp các Phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; UBND, Ban chỉ đạo 138 các phường, xã.

4. Tuân thủ quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm. Nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNTVKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNNPTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự, nhất là thường xuyên thanh tra, kiểm tra phòng ngừa các trường hợp bức cung, dùng nhục hình, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; thực hiện tốt các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, tạo điều kiện thuận lợi để người bào chữa tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện các Đề án ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, Đề án tổng thể nâng cao năng lực của cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, phường trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Lực lượng Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm nhằm răn đe tội phạm và giáo dục, phòng ngừa chung.

Đơn vị thực hiện: Công an thành phố, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố; Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố.

5. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội lồng ghép với nhiệm vụ xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị, tạo chuyển biến từ phường, xã và rút kinh nghiệm nhân rộng sang các địa bàn khác; trong đó xác định đúng, trúng địa bàn, thực hiện đồng bộ các giải pháp chuyển hóa, không để tái phức tạp trở lại đối với các phường, xã đã chuyển hóa đạt. Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn cho cán bộ các cấp, nhất là ở các địa bàn được lựa chọn chuyển hóa

Đơn vị chủ trì: Công an thành phố

Đơn vị phối hợp thực hiện: Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban chỉ đạo 138 các phường, xã.

6. Thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Kế hoạch, Chương trình phối hợp phòng, chống tội phạm đã ký kết giữa các Phòng, ban, ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo 138 Thành phố. Tổ chức triển khai các hoạt động phối hợp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, mở các lớp tập huấn, tổ chức các hoạt động khảo sát, tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nhất là cán bộ ở địa bàn phường, xã...

Đơn vị chủ trì: Công an thành phố

Đơn vị phối hợp thực hiện: Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban chỉ đạo 138 các phường, xã.

7. Tiếp tục nghiên cứu, góp ý và kiến nghị hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho công tác phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về hệ thống văn bản pháp luật mới cho lực lượng trực tiếp đấu tranh, xử lý tội phạm thuộc lực lượng Công an thành phố, các đơn vị Biên phòng đóng quân trên địa bàn thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố...

Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp, Công an thành phố

Đơn vị phối hợp thực hiện: Đề nghị Ủy ban MTTQVN thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; Các cơ quan, đơn vị Thành phố; UBND, Ban chỉ đạo 138 các phường, xã.

8. Phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống các loại tội phạm. Triển khai phối hợp thực hiện các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các nước trong khu vực, đối tác truyền thống, đối tác chiến lược.

Đơn vị thực hiện: Công an thành phố; Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện công tác phòng chống tội phạm năm 2023 là: 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng). Công an thành phố phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố đề xuất trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, Ban chỉ đạo 138 các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, xây dựng kế hoạch phòng, chống tội phạm năm 2023 gửi về Ban chỉ đạo 138 thành phố (qua Công an thành phố - Cơ quan Thường trực BCĐ 138 Thành phố tổng hợp, tham mưu báo cáo) trước ngày 20/3/2023; đồng thời định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 138 Thành phố theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo, gắn công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ chính trị được giao; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cơ 8 quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Giao Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 Thành phố theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch này; Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình, những vấn đề nổi lên về cơ chế, chính sách, Pháp luật, khó khăn, vướng mắc, nhất là các loại tội phạm nổi lên, kịp thời tham mưu đề xuất Ban chỉ đạo chỉ đạo, giải quyết cụ thể, hiệu quả./.

(Nguồn: Kế hoạch số 01/KH-BCĐ138, Tấn Lâm, BBT)