Lịch công tác tuần của UBND thành phố Vũng Tàu từ ngày 08 đến ngày 14/5/2023
05:02:00 | 09-05-2023

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

­­­

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 08/5/2023 ĐẾN 14/5/2023

Ngày

Nội dung

Lãnh đạo

UBND TPVT

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Địa điểm

Lãnh đạo VP

CV

chuẩn bị

Thứ Hai 08/5

Sáng

- 07 giờ 30: Dự lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

Các Phó Chủ tịch

VP,

Ban CHQS

Toàn thể CB, CC

và người lao động

Sân Trụ sở

HĐND-UBND TPVT

LĐVP

Đ/c Tiến

- 08 giờ 00: Dự tiếp Đoàn Ban VHXH tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của HĐND tỉnh quy định về các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo Công văn số 24/TB-VHXH ngày 28/4/2023 của Ban VH-XH tỉnh

Các

trường học

Đ/c Đạt

Đ/c Phượng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

Đ/c Thụy

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ

Đ/c Chủ tịch

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Cường

- 14 giờ 30: Dự họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về công tác tổ chức cán bộ

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Thuấn

P. NV

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Cường

Thứ ba

09/5

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy về nội dung Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm theo Công văn số 5573-CV/TU, ngày 26/4/2023 của Thường trực Tỉnh ủy:

1.  Dự án Xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1;

3. Các dự án thành phần thuộc đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994);

- Dự án Tuyến giao thông kết nối với đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu từ nút giao Quốc lộ 56, thành phố Bà Rịa đến vòng xoay đường 51B,C thành phố Vũng Tàu.

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM số 923 ngày 04/5/2023 của Tỉnh ủy

Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Tổ công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Dự thảo Quy định về việc tiếp công dân và tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến Thành ủy.

2. Dự thảo Công văn triển khai thực hiện Thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp thứ 23 của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

3. Dự thảo Công văn triển khai thực hiện Công văn số 1683-CV/BNCTU, ngày 16/3/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy hướng dẫn lãnh đạo, chỉ đạo đối với các vụ án, vụ việc theo Chỉ thị số 26-CT/TW và Hướng dẫn số 04-HD/TW.

Đ/c Chủ tịch

P. NV,

P. TCKH

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Đ/c Bằng

- 14 giờ 00: Dự họp Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, xử lý tràn đổ hoá chất tại Công ty Hoá dầu Long Sơn

Đ/c Thuấn

Công an TPVT,

P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Đạt

Các đ/c: Sỹ, Thương

- 14 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo chủ trương xây dựng NQ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo Đề án Ứng dụng tiến bộ Khoa học công nghệ giai đoạn 2022-2026

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 15 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo về việc bố trí Phòng trưng bày xúc tiến thương mại thành phố Padang

TTr. UBND

P. VHTT, P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 15 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo về vụ nhà số 6 Trần Hưng Đạo, phường 1, TPVT

Đ/c Thụy

P. QLĐT

Theo GM

của UBND tinh

VPUBT (302)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 15 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo về việc dừng thực hiện Đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gà, trứng gia cầm

TTr. UBND

P. KT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (307)

Đ/c Đạt

Đ/c Cần

- 16 giờ 00: Dự họp nghe báo cáo số 73 của Thanh tra tỉnh

Đ/c Thuấn

Thanh tra, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Bình

Đ/c Thương

Thứ tư 10/5

Sáng

- 08 giờ: Dự họp tập thể và TTr.UBND tỉnh cho ý kiến về các nội dung:

1. Nghe báo cáo nội dung chuẩn bị làm việc với Phó TTCP;

2. Danh mục chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

3. Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Xuân, Đ/c Bình

Các đ/c: Đỉnh, Bằng, Thương

- 08 giờ 00: Dự buổi tiếp công dân của Bí thư Thành ủy:

1. Ông Đào Quốc Tuấn (địa chỉ: 78 đường Phước Thắng, Phường 12)

2. Ông Nguyễn Sỹ Tùng (địa chỉ: 251/7 lê Lợi, Phường Thắng Nhì)

Đ/c Thụy

P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 08 giờ 00: Họp nghe phòng VHTT báo cáo công tác Chuyển đổi số

Đ/c Thuấn

P. VHTT

Theo GM 

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

Chiều

- 14 giờ 00: Dự họp Thường kỳ UBND tỉnh tháng 4/2023

Đ/c Chủ tịch

P. TCKH, P. TNMT

Theo GM

của UBND tỉnh

HT

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Đỉnh

- 14 giờ 00: Dự họp rà soát tiến độ GPMB các dự án theo phân công nhiệm vụ mới.

Đ/c Thuấn

TTPTQĐ, P. TNMT

Theo GM UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương


 

Thứ Năm

11/5

Sáng

- 08 giờ 30: Dự họp nghe báo cáo về dữ liệu số và vận hành IOC

Đ/c Thuấn

P. VHTT, VP

Theo GM

của UBND tỉnh

Hội trường C2

TTHN tỉnh

Đ/c Đạt

Đ/c Hiếu

- 08 giờ 00: Dự họp Thường trực Thành ủy cho ý kiến một số nội dung:

1. Xem xét đề nghị của Câu lạc bộ hưu trí Thành phố và tình hình hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn Thành phố.

2. Đề xuất của UBND Thành phố tại Báo cáo số 2592/BC-UBND ngày 21/4/2023 về việc đánh giá hiệu quả phương án thí điểm đường sách Vũng Tàu.

3. Nghe UBND Thành phố báo cáo việc thực hiện dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. TCKH, P. QLĐT, P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của Thành ủy

Phòng họp Thành ủy

Đ/c Xuân

Các đ/c: Bằng, Thương

- 08 giờ 00: Họp các cơ quan rà soát các nội dung cần chuẩn bị liên quan đến chương trình biểu diễn nghệ thuật và trưng bày văn hoá truyền thống giữa thành phố Vũng Tàu và thành phố Gunsan, Hàn Quốc

Đ/c Hương

P. VHTT, VP

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Vân

Chiều

- 14 giờ 00: Dự buổi tiếp công dân của Bí thư Thành ủy: Bà Lê Thị Đến, xã Long Sơn, TPVT

Đ/c Thuấn

P. QLĐT, P. VHTT, P. TNMT

Theo GM

của Thành ủy

UBND xã Long Sơn

Đ/c Mỹ

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Làm việc với Trưởng phòng LĐTBXH về số liệu thống kê, rà soát hộ nghèo, nhu cầu xây và sửa nhà ở cho hộ nghèo

Đ/c Hương

Phòng LĐTBXH

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng

- 14 giờ 00: Dự họp Hội đồng TĐ-KT tỉnh

TTr. UBND

P. NV

Theo GM của UBND tỉnh

VPUBT (301)

Đ/c Đạt

Đ/c Hằng 

Thứ Sáu


 

12/5

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc với ông Trần Quán và bà Dương Thị Hoa về công tác bổ nhiệm lại viên chức quản lý

Đ/c Chủ tịch,

Đ/c Hương

P. GDĐT

Theo GM

của UBND TPVT

PH 3

87 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

- 08 giờ 00: Dự họp nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ GPMB dự án Cù lao Bến Đình (xử lý vi phạm).

Đ/c Thuấn

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

PH 2

89 LTK

Đ/c Bình

Đ/c Thương

- 10 giờ 00: Họp chi bộ Văn phòng UBND Thành phố

Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

VP

Theo GM

của Chi bộ VP

PH 2

89 LTK

Đ/c Xuân

Đ/c Hằng

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Thường trực UBND thành phố Vũng Tàu:

1. Nghe Phòng TNMT, TTPTQĐ báo cáo về nhu cầu bố trí tái định cư, giao đất ở, thuê, thuê mua chung cư, nhà ở xã hội dự án Nạo vét kênh Bến Đình.

2. Nghe phòng TNMT báo cáo việc đề xuất UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Trịnh Thị Điểm để thực hiện Quyết định số 9557/QĐ-UBND ngày 08/11/2001 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Chủ tịch,

các Phó Chủ tịch

P. TNMT, TTPTQĐ

Theo GM

của UBND TPVT

Hội trường

Đ/c Bình

Đ/c Thương 

Thứ Bảy

13/5

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân 

Chủ Nhật

14/5

Sáng

- 08 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

Chiều

- 14 giờ 00: Đi kiểm tra, chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại các phường, xã

TTr. UBND

P. QLĐT

P. TNMT

Theo Kế hoạch

Các

phường, xã

Đ/c Đạt

Đ/c Nhân

* Lịch công tác tuần có thể thay đổi./.

Nơi nhận:

- TTr. Thành ủy Vũng Tàu (b/c);

- TTr. HĐND, UBND TPVT (b/c);

- Văn phòng Thành ủy Vũng Tàu;

- Chánh Văn phòng, PCVP HĐND & UBND TPVT;

- UBND các phường, xã;

- Bộ phận Chuyên viên HC-TH;

- Ban Tiếp công dân TPVT;

- Ban Biên tập Trang TTĐT TPVT;

- Bộ phận phục vụ;

- Lưu: VT, TH (Cần, CVTH).

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Thị Xuân