Vũng Tàu: Văn hoá đang từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội
11:44:00 | 20-09-2023

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đã nhấn mạnh việc xây dựng nền văn hóa và con người Vũng Tàu phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, sức mạnh nội sinh hun đúc nên phẩm chất, cốt cách con người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước; khẳng định cần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát triển văn hóa là thúc đẩy sức mạnh nội sinh, đưa văn hóa vào trung tâm của quá trình phát triển phù hợp với bối cảnh mới, văn hóa phải gắn kết chặt chẽ với quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

(Lễ hội Nghinh Ông Vũng Tàu – Nguồn ảnh: Dulichbariavungtau.com)

Tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội, các cấp ủy và chính quyền thành phố Vũng Tàu đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nêu rõ quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm. Đặc biệt, phong trào “Người tốt, việc tốt” xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Công tác truyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hiện nay, Thành phố có 104/110 (95%) khu phố, thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa; 98,65% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 16/16 phường đạt tiêu chuẩn phường đô thị văn minh; 01 xã nông thôn mới; tỷ lệ người tập thể dục, thể thao thường xuyên so với dân số đạt trên 30%. Đến nay, có 13/17 phường, xã có Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng và đang xúc tiến việc chuẩn bị đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng những phường còn lại. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh đô thị được đẩy mạnh, kết hợp với việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đã tạo chuyển biến tích cực trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư, nhất là về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Phong trào rèn luyện thể dục, thể thao lan tỏa ngày càng sâu rộng trong nhân dân.

Bên cạnh việc duy trì các hoạt động lễ hội truyền thống, nhiều hoạt động sự kiện, văn hóa, văn nghệ khác luôn được quan tâm tổ chức, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời thu hút một lượng lớn du khách đến với Thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương. Hằng năm thành phố tổ chức khoảng 15 cuộc hội thao, giải thể thao, sự kiện, lễ hội với 343 đơn vị/18.700 vận động viên tham gia như: Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu được đổi mới, tạo sân chơi hấp dẫn và lý tưởng phục vụ khách du lịch, đã thu hút hơn 5 ngàn khách đến tham quan, thưởng ngoạn, tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội; giải leo Núi Hải Đăng hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Đại hội thể dục thể thao thành phố; Chương trình nghệ thuật nhân các ngày Lễ lớn;.... Ngoài ra thành phố phối hợp với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện chuyên nghiệp tổ chức nhiều chương trình chất lượng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch thu hút hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân và du khách như: Chương trình Nghệ thuật trên biển thu hút khoảng trên 40 ngàn lượt khách tham gia, giải ba môn phối hợp, chương trình chiếc hộp âm nhạc, giải chạy bộ leo núi “Vũng Tàu City Train lần thứ I”, chương trình “Lễ hội Giáng sinh, Chào đón năm mới 2023 - Kết nối bất ngờ”, giải việt dã truyền thống báo BR-VT; ngày hội xe đạp “Vung Tau Cycling Festival”; Noel - Sắc màu giáng sinh 2022; liên hoa Lân - Sư – Rồng mở rộng; chương trình “Chào đón năm mới 2023 - Runway to New Year 2023”; hoàn thành Công trình “Đường tranh bích họa” tại các tuyến đường: số 6 đường Trần Phú, đường Lê Hồng Phong nối dài, phường Thắng Tam, đường Nguyễn Thái Học (Khu tập thể 5 tầng); tổ chức hoạt động “Đồng diễn áo dài” kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (08/3/1910 – 08/3/2021) với sự tham gia của  600 nữ CBCCVC.

Công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm, gắn với việc bổ trợ cho hoạt động du lịch, đặc biệt là 16 di tích được phân cấp cho Thành phố quản lý (trong đó có 15 di tích cấp Quốc gia và 01 di tích cấp Tỉnh, với 03 di tích lịch sử, 06 di tích lịch sử cách mạng, 07 di tích kiến trúc nghệ thuật gắn liền với tôn giáo, tín ngưỡng).

Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu luôn xác định rằng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được xem là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của toàn xã hội. Các cấp ủy, chính quyền đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, triển khai nhiều phong trào hành động sâu rộng trong xã hội nhằm tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đậm đà bản sắc, tiến bộ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thành phố Vũng Tàu đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng huy động nguồn đóng góp của xã hội, để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa và đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở. Nhiều nơi đã xây dựng hương ước, quy ước nhằm giữ gìn và phát huy các chuẩn mực đạo đức truyền thống, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của thành phố.

Phường 10 tổ chức phong trào thể dục thể thao quần chúng nhân các ngày Lễ lớn của dân tộc

Theo Sở Văn hóa và thể thao Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thì: Nhằm góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bà Rịa-Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, ngành văn hóa tỉnh nhà đã và đang đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa. Xử lý hài hòa giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch ở các địa phương, tạo thành thế mạnh góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội chung của tỉnh phát triển. Ngành chú trọng thực hiện các chương trình phục hồi, bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống; giữ gìn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số, các giá trị văn hóa trong tôn giáo, tín ngưỡng. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền được ngành đổi mới về nội dung và hình thức, trở thành nhịp cầu nối liền giữa ý Đảng và lòng dân, đưa chủ trương của Đảng, tiếng nói của Nhà nước vào cuộc sống. Văn hóa không chỉ là động lực gián tiếp mà văn hóa còn là động lực trực tiếp cho sự phát triển kinh tế. Sự phát triển của các ngành văn hóa đã và đang mang lại kỳ vọng vào một hướng phát triển nhanh, bền vững.

Có thể thấy rằng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh là một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vũng Tàu theo hướng bền vững. Phát huy những kết quả đạt được, thành phố Vũng Tàu sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, hiệu quả theo tinh thần các quan điểm, định hướng của Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII về phát triển văn hóa, tạo nguồn lực nội sinh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người thành phố Vũng Tàu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đưa thành phố Vũng Tàu phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là đô thị loại I của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.

Bài: Bằng Lăng, BBT