Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023
12:03:00 | 28-06-2023