Tăng cường đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
05:05:00 | 07-11-2023

Thực hiện Công văn số 1369/BCĐ-CAT ngày 11/05/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06/CP, vừa qua, Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP Thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 143/TCT-CATP ngày 03/11/2023 về việc tăng cường đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, đến nay tình hình thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu đã thu nhận: 161.819 tài khoản (Mức 1: 53.637 tài khoản; Mức 2: 108.182 tài khoản); Được Cục C06 phê duyệt cấp: 147.679 tài khoản (Mức 1: 47.425 tài khoản, Mức 2: 100.254 tài khoản); Đã kích hoạt: 81.640 tài khoản (Mức 1: 22.360/47.425 tài khoản đạt 47,14%, Mức 2: 59.244/100.254 tài khoản đạt 59,09%); Chưa kích hoạt: 51.379 tài khoản (Mức 1:10.538 tài khoản, Mức 2: 40.841 tài khoản. Qua đó tỉ lệ kích hoạt định danh điện tử chung cả Mức 1 và Mức 2 còn thấp (đạt 55.28% trên số tài khoản được cấp).

Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử; đồng thời, cử cán bộ công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát số lượng cán bộ công chức, viên chức trong đơn vị đã thực hiện kích hoạt định danh điện tử, gửi báo cáo về Phòng Nội vụ thành phố trước ngày 15/11/2023. Sau thời gian quy định, các cơ quan, đơn vị địa phương chưa thực hiện 100% cán bộ công chức, viên chức đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các Đoàn thể Thành phố tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tải ứng dụng VNEID, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và kích hoạt định danh điện tử mức 2; Chỉ đạo UB.MTTQ, Đoàn thể cơ sở phối hợp đồng bộ với chính quyền cùng cấp thực hiện tốt công tác phát động toàn dân tải ứng dụng VNEID, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và kích hoạt định danh điện tử mức 2.

Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP Thành phố đề nghị UBND xã, phường chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký tài khoản định danh điện tử và kích hoạt thành công, đồng thời hướng dẫn cho tất cả người thân trong gia đình thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và kích hoạt định danh điện tử mức 2; Căn cứ chỉ tiêu được giao và danh sách công dân chưa được đăng ký tài khoản định danh điện tử theo khu phố, thôn ấp. Phân bổ chỉ tiêu cho từng Tổ công nghệ số theo ngày để theo dõi tiến độ; Tạo điều kiện thuận lợi để Tổ công nghệ số cộng đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Thực hiện việc hoàn thành chỉ tiêu 100% công dân kích hoạt định danh điện tử đã được phê duyệt từ nay đến 15/11/2023. Tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến theo đề án 06/CP tại địa chỉ trang Web https://tailieuhuongdan.dean06.vn./.

Công an Thành phố (Thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP thành phố) theo dõi đôn đốc việc thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 06/CP tỉnh theo quy định./.

(Nguồn: Công văn số 143/TCT-CATP, Bằng Lăng, BBT)