Vũng Tàu: Giải quyết khiếu nại, tố cáo – Từ quyết tâm chính trị đến sức mạnh đồng thuận
10:09:00 | 28-11-2023

Thành phố Vũng Tàu luôn xác định nhiệm vụ chính trị quan trọng là xây dựng chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp; niềm tin của nhân dân là nguồn lực, động lực để phát triển. Bởi vậy, việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được toàn hệ thống chính trị vào cuộc, xem xét thấu đáo, giải quyết dứt điểm, để không hình thành các điểm nóng trên địa bàn. Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và sự tham gia có trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở thành phố Vũng Tàu đã trở thành quyết tâm chính trị và đạt được những kết quả tích cực. Nhiều vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được giải quyết dứt điểm, quyền của người dân được coi trọng đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Thông qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương không chỉ nắm bắt đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc phát sinh trong thực tế mà còn giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, địa phương trao đổi, chia sẻ, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Người dân phường 10, thành phố Vũng Tàu đưa khiếu nại tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Thứ mười bảy HĐND Tỉnh khóa VII ngày 08/11/2023

Năm 2023, thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thông qua việc lồng ghép trong các hội nghị; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của thành phố. Cùng với công tác tuyên truyền, UBND thành phố Vũng Tàu tập trung triển khai, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện chủ trương của Thành ủy, các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo của cấp trên về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; duy trì lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của lãnh đạo UBND thành phố tại trụ sở tiếp công dân thành phố. Bên cạnh đó, UBND thành phố Vũng Tàu chỉ đạo Thanh tra thành phố tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc phức tạp, đông người từ khi mới phát sinh ở cơ sở, không để người dân bức xúc tạo thành điểm nóng; kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Cụ thể, tính đến giữa Tháng 11 năm 2023, thành phố Vũng Tàu đã tiếp 792 lượt với 1.022 công dân. Trong đó: Lãnh đạo UBND Thành phố tiếp 54 lượt với 284 công dân; Ban Tiếp công dân tiếp 738 lượt với 738 công dân. Thành phố đã tiếp nhận tổng cộng 1.992 đơn thư, khiếu nại, trong đó: 415 đơn khiếu nại; 43 đơn tố cáo, 1.534 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong 1.992 đơn nhận đã ban hành 74 Báo cáo giải quyết đơn, 1.246 Công văn chỉ đạo, đôn đốc, tham mưu giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; 284 Thông báo thụ lý và quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, tố cáo; 23 Thông báo không thụ lý khiếu nại, 143 Phiếu chuyển các phòng, ban, UBND Phường và Phiếu hướng dẫn công dân: 92 đơn; trả 07 đơn, lưu đơn trùng lắp 115 lượt đơn; trình lãnh đạo phê duyệt 08 đơn. Thành phố đã tiếp nhận thông tin qua hệ thống Đường dây nóng với 253 trường hợp, đã xử lý 253 trường hợp. Thành phố đã chủ động nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp trên địa bàn. Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đảm bảo giải quyết đạt tỷ lệ trên 85% đối với vụ việc đến hạn phải giải quyết. Thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, các kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Có thể thấy, tại thành phố Vũng Tàu, việc tiếp công dân nhằm mục đích tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý của cơ quan, đơn vị. Việc tiếp công dân sẽ giúp cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành một cách hiệu quả. Bởi vì, tiếp công dân là điểm khởi đầu, là một trong những khâu quan trọng của công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định pháp luật, đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết, khắc phục những hạn chế bất cập trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. Qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng đối với quần chúng nhân dân. Qua đó có thể thấy, tiếp công dân giúp các cơ quan kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân về cơ chế, chính sách, đời sống dân sinh. Những kiến nghị, phản ánh từ thực tiễn xã hội sẽ là cơ sở giúp cho các cơ quan có thẩm quyền phát hiện và tìm ra những bất cập tồn tại trong hoạt động tổ chức và quản lý. Tiếp công dân thể hiện trách nhiệm của Nhà nước đối với nhân dân, tác động tích cực đến tình cảm, thái độ của người dân, củng cố niềm tin của người dân vào chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khơi dậy tiềm năng, trí tuệ của nhân dân vào các nhiệm vụ chính trị chung của Đảng và Nhà nước thông qua việc thu thập được những thông tin, phản hồi về những vấn đề phát sinh trong cuộc sống, từ đó đề ra những chính sách, chủ trương, quyết định đúng đắn, hợp lòng dân.

  1. năm, UBND thành phố Vũng Tàu đã thường xuyên chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân, tăng cường bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn thực hiện tiếp công dân, xử lý đơn thư thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân các cấp, các ngành; quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và bảo vệ người tố cáo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về quy trình xử lý, phân loại giải quyết đơn khiếu nại tố cáo, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ công cán bộ, công chức, do đó, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ngày càng tích lũy được kinh nghiệm và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác được giao.

Như vậy, thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, các cấp ủy, chính quyền đã từng bước thay đổi nhận thức, phương thức lãnh đạo, điều hành, quản lý; ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được nâng lên, hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết các vấn đề, vụ việc nhanh hơn, các chính sách ban hành phù hợp với thực tiễn và đi vào cuộc sống thực chất hơn. Kết quả các cuộc tiếp xúc, đối thoại ngày càng chất lượng và đi vào nền nếp; tinh thần dân chủ, cởi mở, đối thoại nhiều bên, nhiều cấp cùng tham gia; thành phần tham dự ngày càng mở rộng. Các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thuộc thẩm quyền cơ bản được tiếp thu và xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế được bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp và phát sinh điểm nóng.

Công dân Lê Văn Phương (Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu) bày tỏ sự tin tưởng, vui mừng và đồng tình, nhất trí cao với nội dung trả lời, chỉ đạo giải quyết của lãnh đạo UBND thành phố Vũng Tàu trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất. Các quyền lợi của người dân bị giải tỏa được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trên cơ sở đồng thuận của người dân. Cũng theo ông Phương, ngoài sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo địa phương, còn có sự cầu thị, trách nhiệm trong giải quyết từng vụ việc cụ thể.

Theo báo cáo của Thanh tra thành phố Vũng Tàu thì: Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu chuyển biến tốt, đạt được nhiều kết quả tích cực, trong đó đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ khiếu kiện phức tạp, không còn vụ việc kéo dài, nhất là các vụ việc có liên quan công tác giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, góp phần ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo thời gian tới, thành phố Vũng Tàu tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ có hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các luật, các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, kiến nghị phản ánh; nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiểu biết pháp luật của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở và nâng cao nhận thức pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức có liên quan trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân và công tác xử lý, giải quyết đơn thư, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu cũng đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo định kỳ; tập trung xử lý, giải quyết đơn, thư phát sinh thuộc thẩm quyền và của cấp trên giao đúng tiến độ, thời gian quy định; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên…; Mặt khác, nắm chắc tình hình và tập trung phối hợp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, lúc bắt đầu mới phát sinh khiếu kiện, hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự; chú trọng công tác đối thoại, giáo dục, thuyết phục người dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu kiện đông người. Xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong quá trình tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư. Đặc biệt, quan tâm trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ tốt hoạt động tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư gắn với thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn, thư./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT