Mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng và đảng viên
09:53:00 | 26-02-2024

Những năm qua, Đảng bộ thành phố Vũng Tàu và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc luôn xác định: Báo, tạp chí của Đảng là phương tiện quan trọng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; là kênh thông tin để nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mặt khác, báo chí của Đảng góp phần nâng cao nhận thức, phản ánh kịp thời mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nêu lên các giải pháp phù hợp giải quyết. Qua đó, góp phần tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Sau ba năm thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, ngày 6/4/2020, của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996, của Bộ Chính trị khóa VIII, về việc mua và đọc báo, tạp chí của Ðảng, các cấp ủy và tổ chức đảng tại thành phố Vũng Tàu đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Ðảng đã trở thành phong trào có sức lan tỏa rộng lớn, góp phần quan trọng vào việc đưa Nghị quyết của Ðảng vào cuộc sống.

Báo, tạp chí của Đảng tại tủ sách chi bộ Khu phố 4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu

Thời kỳ công nghệ thông tin 4.0 hôm nay, với sự phát triển tốc độ nhanh của mạng xã hội, của điện thoại thông minh, có thể nói chưa bao giờ chúng ta có cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin khổng lồ, đa dạng, đa chiều, đa sắc như thời kỳ này. Và cũng chưa bao giờ, bên cạnh thông tin chính thống, chúng ta phải đối diện với nhiều những tin giả, tin tiêu cực, xuyên tạc, xấu, độc được đăng tải, tán phát liên tục, với tần suất cao – nhất là trên mạng xã hội, tiềm ẩn nguy cơ nhiễu loạn thông tin, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình đó cho thấy, việc duy trì, thực hiện tốt việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn còn nguyên vẹn tính đúng đắn, quan trọng và cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Hằng năm, nhận thức rõ công tác mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng là một nhiệm vụ của công tác đảng; là cơ sở cho đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng-lý luận của Đảng, trong những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền. Đặc biệt, sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo kết luận số 173-TB/TW, Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành Công văn quán triệt và Kế hoạch thực hiện trong Đảng bộ thành phố, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ việc mua các loại báo, tạp chí của Đảng theo đúng quy định, nỗ lực từng bước đưa việc đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đưa việc mua, sử dụng báo, tạp chí của Ðảng là tiêu chí bình xét, đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng hằng năm, gắn với kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng mục đích.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thực tế, việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng tại nhiều đảng bộ, chi bộ trên địa bàn thành phố Vũng  Tàu vẫn chưa đạt yêu cầu: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng; số lượng đặt mua báo, nhất là Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Bà Rịa – Vũng Tàu của một số địa phương, đơn vị còn ít; việc sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao, còn xem nhẹ việc học tập, tiếp cận kiến thức, thông tin từ báo chí; chưa sắp xếp thời gian hợp lý cho việc đọc, nghiên cứu và sử dụng báo, tạp chí của Đảng.

Vừa qua, Thành ủy Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về quy định việc cấp phát báo Đảng miễn phí cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên. Theo đó, các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường, xã cũng đang thông tin tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Bằng các hình thức phù hợp sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng để nâng cao nhận thức, nắm vững và thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhiều Đảng bộ, chi bộ đã đưa nội dung đọc báo, tạp chí của Đảng vào sinh hoạt; phổ biến, thông tin về tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước có liên quan đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị từ các báo, tạp chí của Đảng đến cán bộ, đảng viên.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy thì: Để tiếp tục nâng cao chất lượng mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng hiệu quả, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thành ủy Vũng Tàu sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện tốt việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng. Các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng; điều tiết nguồn kinh phí từ đảng phí được trích giữ lại để mua báo, tạp chí của Đảng; cung cấp báo cho cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ hưu trí. Quan tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đơn vị mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thường xuyên xem báo, tạp chí của Đảng trên Internet và viết tin, bài tham gia góp ý xây dựng Đảng, biểu dương gương người tốt việc tốt... thông qua đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức được tầm quan trọng của việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, đồng thời góp phần đưa tiếng nói của Đảng và Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, giúp nâng cao nhận thức về mọi mặt, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm 2024, để tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, các cấp ủy cơ sở tại thành phố Vũng Tàu cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên đối với việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng thường xuyên đọc báo, tạp chí của Đảng, đọc báo, tạp chí của Đảng trên Internet; đưa tin, viết bài, góp ý kiến xây dựng Đảng. Tăng cường chỉ đạo đưa việc phổ biến, thông tin về tình hình thời sự, những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước từ các báo, tạp chí của Đảng đến cán bộ, đảng viên thông qua sinh hoạt chi bộ. Không chỉ coi báo, tạp chí của Đảng là một tờ báo bình thường mà đó chính là tài liệu để sinh hoạt Đảng, để thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cần quan tâm đẩy mạnh phong trào “đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng” bằng cách giới thiệu các bài viết trên báo, tạp chí phục vụ sinh hoạt tư tưởng, thông tin thời sự chính trị trong họp lệ chi bộ hằng tháng; vận dụng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân được đăng trên báo, tạp chí để học tập, nghiên cứu, vận dụng phù hợp tại đơn vị, địa phương./.

Bài, ảnh: Lê Ngân, BBT