Học và làm theo Bác về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu
09:58:00 | 13-05-2024

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024)

Học và làm theo Bác về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu

 

Năm 2024, Thành ủy Vũng Tàu đã chọn chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu (theo Kế hoạch 358-KH/TU ngày 28/2/2024 của Thành ủy Vũng Tàu). Bởi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người là tấm gương mẫu mực về đạo đức và nhân cách người đảng viên cộng sản, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động; những điều đó đã kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là sự "kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân"; "Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện". Tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên phải được thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều đó không thể tự nhiên mà có, mà phải do chính người cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày, thông qua quá trình phấn đấu không ngừng mới có được.

Cán bộ, công chức, viên chức bộ phận 01 cửa của UBND thành phố Vũng Tàu tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu thì năm 2024 là năm bứt phá thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, tạo đà hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Vũng Tàu lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 và góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây còn là năm chuẩn bị nhân sự để tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Vì vậy, năm nay, theo hướng dẫn của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành ủy Vũng Tàu chọn chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu. Đội ngũ này là những người dẫn đầu để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu có 2 phần lớn. Phần thứ nhất, chuyên đề đề cập đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trong đó, nêu rõ, người tiên phong, gương mẫu là những người có nhận thức, thái độ, hành động đúng đắn, đi đầu, mở đường trong các phong trào, trên các lĩnh vực hoạt động nhằm đem lại hữu ích cho con người, cộng đồng, xã hội. Tính tiên phong, gương mẫu còn được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau như: tiên phong gương mẫu là yếu tố khách quan, xác định đối tượng tiên phong, gương mẫu; nội dung tiên phong, gương mẫu; thực trạng và ý nghĩa của vấn đề tiên phong, gương mẫu…Phần thứ hai, chuyên đề nêu các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần này nhấn mạnh đến tính tiên phong, gương mẫu về đạo đức cách mạng trên phương diện là giữ vững lập trường, tận trung với nước, tận hiếu với dân, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân; đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc và Nhân dân lên trên hết, trước hết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Ngoài ra, còn tiên phong, gương mẫu về trí tuệ, phong cách, làm việc dân chủ, khoa học, nói đi đôi với làm, đồng thời cần tiên phong, gương mẫu trong lối sống, sinh hoạt.

Các Đảng bộ, chi bộ, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Vũng Tàu cần xác định rằng: Để xây dựng tính tiên phong, gương mẫu, các tổ chức cơ sở đảng cần thường xuyên chú trọng, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; bảo đảm chất lượng và các khâu trong công tác cán bộ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; nhân rộng gương người tốt việc tốt. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại thành phố Vũng Tàu cần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện về chính trị, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, phương pháp làm việc…Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần xác định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mình trong bộ máy của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tự soi lại mình để tiếp tục phát huy ưu điểm của bản thân, đồng thời sửa chữa, có giải pháp khắc phục những điểm chưa tốt. Ở từng vị trí công tác, mỗi người cần xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể và có lộ trình, làm việc có trọng tâm trọng điểm và nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần tăng cường học tập, không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn lẫn lý luận chính trị, ngoại ngữ, kỹ năng ứng xử, giao tiếp ở cơ quan, gia đình, Nhân dân… Mỗi người luôn luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ để làm tốt vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ, nhất là phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Các cơ quan, đơn vị, UBND 17 phường, xã của thành phố Vũng Tàu phải xem xét, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. Mỗi đơn vị cần sửa đổi lề lối làm việc theo phong cách, tinh thần làm việc của Bác. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường kỳ và đột xuất đối với công tác cán bộ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt công tác cán bộ, nhất là trong thực hiện tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để động viên, khích lệ.

Được biết, trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng tại thành phố Vũng Tàu đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện việc học, làm theo và nêu gương theo Bác, gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần quan trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, có sức lan tỏa, được Nhân dân thành phố Vũng Tàu đồng tình ủng hộ. Do vậy, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn thành phố Vũng Tàu có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức cần thiết. Chuyên đề năm 2024 là chuyên đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng trong sinh hoạt, học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên của tỉnh trong tình hình mới.

Kết quả về việc học và làm theo lời Bác cho thấy: Trong 04 tháng đầu năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, thường xuyên làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, chuyển đổi số; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông được kiểm soát, tình hình cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ được đảm bảo, tạo lòng tin cho doanh nghiệp và người dân; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, các hoạt động diễn ra ấn tượng, vui tươi, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia và để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong công chúng.

Theo bà Lê Thị Hồng Nguyệt – đảng viên, Trưởng ban mặt trận Khu phố 4, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu thì: Trong cuộc sống hằng ngày, người cán bộ, đảng viên không những phải có trách nhiệm tự tu dưỡng tốt để trở thành con người có đời tư trong sáng, mà còn phải là tấm gương để nhân dân noi theo làm những điều đúng, điều thiện, chống lại thói hư, tật xấu. Với mỗi cán bộ, đảng viên, Bác Hồ chính là tấm gương sáng về sự tiên phong, gương mẫu, cả trong mọi suy nghĩ, hành động, lời nói và việc làm từ nhỏ đến lớn, qua đó kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo ông Dương Tiến Dũng – Bí Thư Đảng ủy phường 10, thành phố Vũng Tàu thì: Đảng viên phải luôn gương mẫu, tự giác đi đầu trên mọi phương diện: tiên phong, gương mẫu về phẩm chất chính trị tư tưởng, về ý thức tổ chức kỷ luật, về đạo đức, lối sống, tiên phong về trí tuệ, tiên phong trong hành động…có như vậy, đảng viên mới làm tốt vai trò tập hợp, tổ chức và dẫn dắt quần chúng đi theo Đảng làm cách mạng. Thực tế cho thấy, nơi nào và ở đâu cán bộ, đảng viên gương mẫu và đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đi đầu trong các phong trào, các hoạt động xã hội thì ở đó phong trào phát triển mạnh mẽ, đạt hiệu quả cao. Ở đâu cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, ở đó phong trào yếu kém, hiệu quả thi đua thấp. Để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhưng theo tôi quan trọng nhất vẫn là sự phấn đấu và rèn luyện của bản thân mỗi đảng viên. Với vai trò là đảng viên để góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, bản thân mỗi người cần phải phấn đấu nâng cao tính tiên phong, gương mẫu thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực như: Trước tiên, mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải có lập trường tư tưởng vững vàng, không để xảy ra sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Còn mãi với thời gian, Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng. Người là biểu tượng về ý chí, nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi để vượt qua khó khăn, thử thách. Người luôn nêu gương sáng về tính kiên định, bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng; tấm gương gần dân, tin dân, yêu thương, quý trọng Nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, giữa lời nói và việc làm đã trở thành lẽ sống tự nhiên. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều tìm thấy trong những lời dạy, tấm gương đạo đức, phong cách cao đẹp của Người cần học tập, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thiện hơn./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT