Tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2024
04:23:00 | 14-05-2024

Thực hiện Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2024, vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 4549/UBND-VHTT ngày 13/5/2024 về việc Tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2024.

Theo đó, UBND thành phố Vũng Tàu yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Vũng Tàu và Chủ tịch UBND phường, xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại đơn vị đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng và các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về CCHC; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh gắn với CCHC trên địa bàn thành phố; Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở trong công tác tuyên truyền CCHC; đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử thành phố, khuyến khích, động viên người dân, tổ chức thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao triển khai, thực hiện lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền CCHC thông qua hệ thống thông tin cơ sở; hình thức trực quan sinh động: pano, áp phích, băng rôn, liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng hoặc các hình thức tuyên truyền mới sáng tạo khác.

UBND thành phố Vũng Tàu giao UBND các phường, xã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Triển khai hướng dẫn về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thông tin, tuyên truyền, khuyến khích, động viên người dân, tổ chức thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích; Triển khai, thực hiện lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính thông qua hình thức trực quan sinh động: pano, áp phích, băng rôn, liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng hoặc các hình thức tuyên truyền mới sáng tạo khác./.

(Nguồn: Công văn số 4549/UBND-VHTT, Bằng Lăng, BBT)