Vũng Tàu: Nỗ lực thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
10:47:00 | 16-05-2024

Trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta đã trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp của mọi cấp, mọi ngành và toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cũng như của mỗi người dân, đã đạt nhiều thành tựu to lớn, được người dân đồng tình ủng hộ, được các quốc gia trên thế giới đánh giá cao, góp phần từng bước làm trong sạch các tổ chức của Đảng, bộ máy của Nhà nước, củng cố thêm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Thành phố Vũng Tàu là đô thị loại I thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nằm ở khu vực Đông Nam Bộ, là trung tâm kinh tế, văn hóa, du lịch, giáo dục và khai thác dầu khí của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Những năm qua, trên địa bàn có nhiều công trình trọng điểm được triển khai thực hiện về chỉnh trang đô thị, công trình giao thông, cấp thoát nước, trường học, trạm y tế,… Trong những năm qua, Thành ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã ra sức phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra nhằm thúc đẩy nền kinh tế - xã hội thành phố Vũng Tàu phát triển, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân thành phố Vũng Tàu và thu hút khách du lịch trong nước và nước ngoài; Thành phố Vũng Tàu có 17 đơn vị hành chính cấp phường, xã; 12 phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố Vũng Tàu và 79 đơn vị sự nghiệp công lập. Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu bên cạnh chú trọng sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng thì còn quan tâm hàng đầu đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kế hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được trả lời công khai tại các buổi tiếp xúc cử tri ở các địa phương - Ảnh: Tiếp xúc cử tri tại phường 10

Hàng năm, UBND thành phố Vũng Tàu ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai công tác PCTN, tiêu cực và các văn bản triển khai, chỉ đạo về công tác PCTN,TC; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN,TC tại các hội nghị, cuộc họp, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, đảng viên công chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Duy trì hoạt động “Ngày pháp luật” tại các cơ quan, đơn vị phòng, ban, phường, xã thường xuyên hàng tháng. Tổ chức “Ngày Pháp luật” một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, góp phần tạo sự chuyển biến mới về chất lượng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. “Ngày Pháp luật” tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho cán bộ, công chức,viên chức, người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang nhân dân, đoàn viên, hội viên các tổ chức, đoàn thể và tất cả các tầng lớp nhân dân. Trong các buổi sinh hoạt “ Ngày pháp luật” có lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thành phố Vũng Tàu còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN,TC bằng nhiều hình thức như: thông  qua hội nghị của Đảng bộ, sinh hoạt Chi bộ theo định kỳ, lồng ghép trong các buổi họp giao ban định kỳ; sinh hoạt Đảng, đoàn thể; đăng tải trên trang thông tin điện tử, website nội bộ; phần mềm quản lý văn bản Idesk,...Hệ thống phần mềm văn bản quản lý và điều hành của cơ quan để đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu, tìm hiểu, trang bị kiến thức và nắm bắt được chủ trương, đường lối quy định pháp luật của Nhà nước.

Hằng năm, Thanh tra thành phố Vũng Tàu cũng đã tham mưu UBND thành phố Vũng Tàu xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan. Đồng thời theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch, văn bản liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra thành phố Vũng Tàu cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập mỗi năm. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về công tác kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Thông qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời phát hiện và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để tham mưu xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư tố cáo về hành vi tham nhũng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, liên hệ công tác và giám sát việc thực hiện, các cấp, các ngành trên địa bàn Vũng Tàu tiếp tục thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động, quản lý, phụ trách của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, nhất là trong các lĩnh vực: sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, mua sắm, sử dụng tài sản công, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất, đầu tư xây dựng, kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thông qua các hình thức công khai như: Công khai trên Trang Thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở, trong cuộc họp... Các đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã xây dựng và thực hiện đúng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị; đồng thời cũng chú trọng công tác kiểm tra, rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và điều kiện, tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về công tác công khai, minh bạch về quy hoạch: Đối với các đồ án trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, công tác công bố công khai các đồ án đã duyệt được tiến hành bằng nhiều hình thức đảm bảo tuân thủ theo quy định hiện hành; cụ thể:  Sau khi các đồ án được duyệt, việc tổ chức công bố các đồ án được Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu phối hợp với UBND các phường, xã trưng bày pano tại thực địa nơi lập quy hoạch; đồng thời, hồ sơ phê duyệt được đăng tải đầy đủ trên các trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, UBND thành phố Vũng Tàu. Các hồ sơ phê duyệt được bàn giao cho các cơ quan có liên quan để tiến hành lưu trữ, phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Hiện nay, việc cung cấp thông tin quy hoạch được thực hiện chủ yếu bằng hình thức văn bản. Việc này đáp ứng yêu cầu đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp. Đồng thời, UBND Thành phố đã tiến hành số hóa tất cả đồ án để phục vụ công tác quản lý và cung cấp thông tin quy hoạch cho các cá nhân và tổ chức. UBND thành phố Vũng Tàu đã có Văn bản số 9871/UBND-QLĐT ngày 08/12/2023 về việc tổ chức vận hành thử nghiệm ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng trên nền tảng bản đồ hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Thành phó Vũng Tàu còn công khai, minh bạch và tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. UBND thành phố Vũng Tàu ban hành các văn bản, kế hoạch triển khai chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/NĐ/2013/NĐ-CP của ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Năm 2023 vừa qua, UBND thành phố Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 1041/KH-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023 của UBND thành phố Vũng Tàu thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với nhân viên kế toán các trường công lập năm học 2022-2023. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 17 viên chức là nhân viên kế toán (là những người đã được tuyển dụng và bổ nhiệm chính thức ngạch kế toán hoặc vào chức danh nghề nghiệp nhân viên kế toán) đang công tác các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND thành phố Vũng Tàu và có thời gian thực hiện nhiệm vụ tại vị trí nhân viên kế toán của đơn vị từ đủ 5 năm (60 tháng) trở lên .

Theo báo cáo của Thanh tra thành phố Vũng Tàu thì: Năm 2023 vừa qua, các cơ quan chức năng của thành phố Vũng Tàu đã tổ chức kiểm tra công vụ tại 1, 5, 7, 8, 11, Thắng Tam, Rạch Dừa; các đơn vị còn lại kiểm tra lồng ghép vào Đoàn kiểm tra cải cách hành chính thành phố. Ngoài ra, UBND Thành phố còn kiểm tra sâu lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cụ thể: Kiểm tra công vụ việc thực hiện mệnh lệnh hành chính, công tác quản lý trật tự xây dựng khu vực đường Trần Phú thuộc Phường 1 và Phường 5; Kiểm tra công vụ việc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến phòng Tài nguyên - Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất trong quy trình thực hiện một số hồ sơ về công tác bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án đường Thống Nhất (nối dài), thành phố Vũng Tàu; Kiểm tra công vụ đối với việc thi hành Bản án số 87/2023/HC-ST ngày 10/7/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội ở thành phố, phường, xã tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhà nước nhằm góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Có thể thấy rằng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố Vũng Tàu thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phát huy những kết quả tích cực đó, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương tại thành phố Vũng Tàu cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại thành phố Vũng Tàu./.

Bài, ảnh: Bằng Lăng, BBT