Báo cáo nhanh Công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu (Cập nhật đến 06 giờ 00 ngày 18/7/2021)
01:05:00 | 18-07-2021

 BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng chống dịch Covid-19 thành phố Vũng Tàu

(Cập nhật đến 06 giờ 00 ngày 18/7/2021)

 

1. Tình hình diễn biến dịch bệnh

Tính đến 18 giờ 00, ngày 17 tháng 7 năm 2021: 73F0, 788F1, 1123F2

Tính đến 06 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2021: 73 F0, 809 F1, 1123 F2

2. Tăng: 0 ca F0, 21 F1, 0 ca F2

3. Nhận định tình hình

Trong số 73 ca F0:

Số ca F0 chưa rõ nguồn lây: 01 ca

Số ca F1 chuyển thành F0: 57 ca

Mức độ nguy cơ: được kiểm soát.

4. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm

a) Số mẫu lấy trong ngày 17/7/2021: 50.669 mẫu (49.978 mẫu cộng đồng, 691 mẫu khu phong tỏa hẻm 88, Phường 5)

- Thực hiện lấy mẫu tại Khu Công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa: 12.300 mẫu

- Thực hiện lấy mẫu cộng đồng tại Cảng Incomat, Phường 5 vào lúc 14 giờ 00 ngày 17/7/2021: 382 mẫu

- Cộng dồn: 196955 mẫu (115.823 mẫu cộng đồng tại các phường, xã và 5333 mẫu tại các khu phong tỏa, công ty Hóa dầu Long Sơn: 10.069, Khu Công nghiệp Đông Xuyên:12.300, Cảng Incomat: 382, tại các chợ: 52.508 mẫu)

b) Dự kiến lấy mẫu ngày 18/7/2021: lấy mẫu số còn lại tại các phường chưa đạt chỉ tiêu.

5. Công suất các cơ sở cách ly F1 trên địa bàn:

Tổng số công suất: 2530; đang cách ly: 939; còn lại: 1591

- Cơ sở cách ly thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020

04 khách sạn; công suất: 432; đang tổ chức cách ly: 242; còn lại: 199 (thực tế còn 20)

- Cơ sở  cách ly thực hiện Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020:

05 cơ sở, công suất: 2098; đang tổ chức cách ly: 701; còn lại: 1396 (thực tế còn 1245).

6. Các khu vực trên địa bàn đang thực hiện phong tỏa hay giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg

Gồm 14 điểm phong tỏa (trong đó có 07 địa điểm phong tỏa chưa có quyết định) thuộc các phường  5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh và phường Rạch Dừa; số dân: 5.333

Tăng 02 điểm phong tỏa tạm thời tại Phường 11, số dân: 531

7. Công tác điều trị

Số F0 đã khỏi bệnh: 0

Số F0 đang điều trị: 73 (tại Trung tâm Y tế Long Điền và BV YHCT tỉnh)

8. Công tác kiểm tra việc thực hiện CT16

Công tác kiểm soát, xử lý các trường hợp chấp hành việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Vũng Tàu:

Mới trong ngày: 13 (Trong đó không đeo khẩu trang: 02; ra đường khi không cần thiết: 11 trường hợp), Tổng số tiền: 21 triệu đồng.

Lũy tích: 141 trường hợp (Trong đó không đeo khẩu trang: 27; ra đường khi không cần thiết: 114 trường hợp), Tổng số tiền: 236 triệu đồng) Đề xuất UBND Thành phố xử lý vi phạm hành chính mới trong ngày: 05, lũy tích: 01 trường hợp, số tiền 75 triệu đồng.

* UBND thành phố đã ban hành Quyết định xử phát 01 trường hợp không chấp hành việc áp dụng cách ly y tế tại nhà ở phường 5, số tiền 7.500.000 đồng.

9. Đề xuất, kiến nghị:

UBND thành phố đã có công văn số 5060/UBND-YT ngày 17/7/2021 báo cáo nhu cầu trang thiết bị vật tư, tiêu hao phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, kính đề nghị UBND Tỉnh, Trường trực BCĐ PC Covid-19 Tỉnh xem xét, trang bị.