Liên kết

Đường dây nóng
Chưa config

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1258/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
...

Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động của UBNDtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện Kết luận số 895-KL/TU ngày 10/7/2023 Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII và...

Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Hồ sơ đề xuất Khu vực phát triển đô thị thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến 2035.

Theo...

Thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 31/5/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chi tiết Nghị quyết số 05/NQ-HĐND

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 25/10/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2704/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai đoạn 2023-2025, định hướng đến...