Kế hoạch - Quy hoạch - Phát triển
Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc...
V/v phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Vũng Tàu
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc...