Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu đã thực hiện ký cam kết đảm bảo ATTP
02:33:00 | 19-03-2021

Danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh Nông Lâm Thủy Sản trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu đã thực hiện ký cam kết đảm bảo An toàn thực phẩm theo quy định.

Xem chi tiết tại đây