Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
04:14:00 | 20-12-2021

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021

Xem chi tiết tại đây