V/v phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Vũng Tàu
04:23:00 | 20-12-2021

V/v phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Nhà nước thành phố Vũng Tàu

Xem chi tiết tại đây