Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022
06:58:00 | 21-12-2021

Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022

Xem chi tiết tại đây.