Chương trình của UBND thành phố Vũng Tàu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025
06:13:00 | 28-02-2022

Chương trình của UBND thành phố Vũng Tàu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025

Xem chi tiết tải tại đây