Khảo sát ý kiến người dân

1. Thái độ của CBCC của UBND TPVT đối với tổ chức, cá nhân: Vui vẻ, quan tâm
 

2. Chất lượng xử lý hồ sơ của UBND thành phố Vũng Tàu đối với các hồ sơ của tổ chức, cá nhân nộp: Chính xác, khách quan
 

3. Việc giữ gìn hồ sơ do tổ chức, cá nhân nộp: Tiếp nhận, xử lý và bảo quản hồ sơ
 

4. Thời gian xử lý các hồ sơ của tổ chức, cá nhân: Thực hiện thời gian đã cam kết