Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
56/2023/QĐ-UBND 24-11-2023 05-12-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
55/2023/QĐ-UBND 24-11-2023 02-12-2023 quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất nhà nước quản lý nằm trong khu đất thực hiện dự án thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh
54/2023/QĐ-UBND 23-11-2023 04-12-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
53/2023/QĐ-UBND 17-11-2023 01-12-2023 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
52/2023/QĐ-UBND 03-11-2023 15-11-2023 ban hành quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga cảng biển do Ban Quản lý cảng Bến Đầm quản lý và khai thác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
51/2023/QĐ-UBND 30-10-2023 10-11-2023 Quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ cấp xã, chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
50/2023/QĐ-UBND 30-10-2023 10-11-2023 Quy định việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
49/2023/QĐ-UBND 30-10-2023 10-11-2023 Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
48/2023/QĐ-UBND 20-10-2023 01-11-2023 Ban hành Bộ đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
47/2023/QĐ-UBND 19-10-2023 01-11-2023 phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
46/2023/QĐ-UBND 19-10-2023 01-11-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025
45/2023/QĐ-UBND 04-10-2023 16-10-2023 ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
13/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu
12/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu
11/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu
10/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vũng Tàu
09/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu
08/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu
07/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu
06/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vũng Tàu
05/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Vũng Tàu
04/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 22-09-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu
03/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Vũng Tàu
43/2023/QĐ-UBND 18-09-2023 02-10-2023 ban hành quy định về Phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
42/2023/QĐ-UBND 14-09-2023 25-09-2023 ban hành Quyết định quy định biện pháp quản lý tình trạng ngƣời lang thang xin ăn, đối tựơng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
41/2023/QĐ-UBND 13-09-2023 25-09-2023 Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
16/2023/TT-BCT 31-08-2023 16-10-2023 Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
66/2023/NĐ-CP 24-08-2023 25-08-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
40/2023/QĐ-UBND 21-08-2023 01-09-2023 Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
52/2023/TT-BTC 08-08-2023 23-09-2023 Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại nghị định số 80/2021/nđ-cp ngày 26 tháng 8 năm 2021 của chính phủ
39/2023/QĐ-UBND 07-08-2023 18-08-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế
38/2023/QĐ-UBND 04-08-2023 15-08-2023 quy định về tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
37/2023/QĐ-UBND 01-08-2023 10-08-2023 bãi bỏ Quyết định số 01A/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh điều chỉnh giá một số dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh
36/2023/QĐ-UBND 27-07-2023 07-08-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch
35/2023/QĐ-UBND 11-07-2023 11-07-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
34/2023/QĐ-UBND 11-07-2023 21-07-2023 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
33/2023/QĐ-UBND 07-07-2023 17-07-2023 Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
32/2023/QĐ-UBND 07-07-2023 17-07-2023 bãi bỏ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
31/2023/QĐ-UBND 06-07-2023 17-07-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
30/2023/QĐ-UBND 06-07-2023 17-07-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
29/2023/QĐ-UBND 06-07-2023 17-07-2023 ãi bỏ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh
28/2023/QĐ-UBND 06-07-2023 17-07-2023 bãi bỏ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh
01/2023/QĐ-UBND 30-06-2023 07-07-2023 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Phường 10
27/2023/QĐ-UBND 29-06-2023 10-07-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
01/2023/QĐ-UBND 27-06-2023 01-07-2023 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên địa bàn Phường 3
02/2023/QĐ-UBND 26-06-2023 26-06-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu
01/2023/QĐ-UBND 23-06-2023 01-07-2023 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
01/2023/QĐ-UBND 23-06-2023 01-07-2023 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên địa bàn Phường 11, thành phố Vũng Tàu
01/2023/QĐ-UBND 23-06-2023 01-07-2023 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu
01/2023/QĐ-UBND 23-06-2023 01-07-2023 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Phường 8
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
7270/UBND-TNMT 22-09-2023 22-09-2023 V/v triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Nhà ở
6662/UBND-NV 05-09-2023 05-09-2023 V/v góp ý đối với dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố
4630/STC-QLNS 18-08-2023 18-08-2023 Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công
1713/BDT-VP 19-12-2022 19-12-2022 V/v đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
6399/STC-TCHCSN 16-12-2022 16-12-2022 góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch
1688/SNgV-VP 16-12-2022 16-12-2022 Công văn về việc góp ý dự thảo Quyết định,Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ
6363/STC-TCHCSN 15-12-2022 15-12-2022 Có ý kiến dự thảo Thông tư quy định về phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
3503/BQL-MT 14-12-2022 14-12-2022 Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành và Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3762/SDL-QLPTDL 13-12-2022 13-12-2022 Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 9 Điều 6 tại Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 25/ 5/2021(lần 2)
3760/SDL-VP 13-12-2022 13-12-2022 Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lich tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3130/SVHTT-VP 12-12-2022 12-12-2022 V/v đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định Quy định chức năng,hiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
5930/STC-QLGCS&TCDN 29-11-2022 29-11-2022 góp ý dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở giao cho Tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý
KH-UBND 24-11-2021 24-11-2021 KẾ HOẠCH Triển khai Chương trình hành động của Ban thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
CTr/TU 24-11-2021 24-11-2021 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU, ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
4727/SNN-VP 16-11-2022 16-11-2022 Đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu “thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt” về chuyển đổi số năm 2022
2901/TB-UBND 31-03-2022 31-03-2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công viên Ao cá phường 2, thành phố Vũng Tàu-Nguyễn Văn Quẩn
03/NQ-UBND 31-05-2021 31-05-2021 về việc công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC 31-05-2021 31-05-2021 Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Phường 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
74/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 8 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 về việc công bố danh sách nhứng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 12 khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
157/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
107/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Công bố danh sách những người trúng cử đạ biểu HĐND phường 10 khoá XI, nhiệm kỳ 2021 -2026
1903/QĐ-UBND 31-03-2021 31-03-2021 Về việc điều chỉnh số lượng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thắng Nhất tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu
1660/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Long Sơn
1659/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Rạch Dừa
1658/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh
1657/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Tam
1656/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhất
1655/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 12
1654/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 11
1653/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 10
1652QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 9
1651/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 8
1650/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 7
1649/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhì
1648/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 5
1647/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 4
1646/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 3
1645/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 2
1644/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 1
1269/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 7
1268/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6
1267/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5
1265/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2
1264/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4
1263/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn bị bầu cử số 1
05/QD-UBBC 26-01-2021 26-01-2021 Về việc trưng tập cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016
6673/QĐ-UBND 17-12-2020 17-12-2020 V/v thu hồi 66,90m2 đất do ông(bà) Lê Thanh Nghị đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Thống Nhất TPVT