Kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021
09:17:00 | 08-04-2021

Kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2020-2021 đối với 173 thí sinh, cụ thể như sau:

STT

Khối/vị trí tuyển

Nhu cầu

Số lượng thí sinh sát hạch

Kết quả phê duyệt

Ghi chú

Trúng tuyển

Không trúng tuyển

1

Mầm non

34

40

31

9

Giáo viên

34

40

31

9

Phụ lục I

Nhân viên

0

0

0

0

Phụ lục IV

2

Tiểu học

67

34

25

9

Giáo viên

65

33

25

8

Phụ lục II

Nhân viên

2

1

0

1

Phụ lục IV

3

Trung học cơ sở

53

99

31

68

Giáo viên

40

97

29

68

Phụ lục III

Nhân viên

13

2

2

0

Phụ lục IV

Tổng cộng

154

173

87

86