Thông báo thời gian đăng tin số lượng Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022
03:52:00 | 05-11-2021

Thông báo thời gian đăng thông tin về số lượng Phiếu đăng ký xét tuyển, như sau:

1. Đăng thông tin lần 1: ngày 05/11/2021;

2. Đăng thông tin lần 2: ngày 12/11/2021;

3. Đăng thông tin lần cuối: ngày 17/11/2021.