Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
09:02:00 | 13-09-2022

Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 thông báo:

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND thành phố Vũng Tàu năm học 2022-2023 như sau:

STT

Cấp học

Tổng

Vị trí/số lượng thí sinh đủ điều kiện

Ghi chú

Giáo viên

Nhân viên

 

1

Mầm non

41

31

10

Phụ lục I,

Phụ lục IV

2

Tiểu học

54

44

10

Phụ lục II,

Phụ lục IV

3

Trung học cơ sở

102

98

4

Phụ lục III

Phụ lục IV

Tổng cộng

197

173

24

2. Thu phí xét tuyển

- Mức phí xét tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (bốn trăm nghìn đồng) - Áp dụng mức thu phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

­- Hình thức thu: chuyển khoản;

- Thời gian thu: trong vòng 04 ngày (từ ngày 14 đến ngày 17/9/2022).

- Tài khoản thu: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu; số tài khoản: 6090201022452 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh thành phố Vũng Tàu.

- Nội dung chuyển khoản (thí sinh ghi đủ theo cấu trúc): [Họ và Tên] – [Số báo danh] – [nộp phí xét tuyển VCGD] – ví dụ Nguyễn Thị A – MN-01 - nộp phí xét tuyển VCGD.

Thông báo này và các Phụ lục kèm theo được niêm yết tại trụ sở UBND thành phố Vũng Tàu và được gửi đến các thí sinh đã đăng ký (qua zalo thí sinh).

Mọi thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023, đề nghị liên hệ Hội đồng xét tuyển (thông qua Phòng Nội vụ), số điện thoại: 0254.3852768.

Hội đồng xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023 thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh được biết