Thông báo thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu quản lý năm 2021
02:57:00 | 05-10-2021

Căn cứ Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thi tuyển đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2021. Thường trực Thành ủy thông báo thi tuyển đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu quản lý như sau:

I. Vị trí, chức danh thi tuyển

Thi tuyển 13 vị trí, chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan Đảng của Thành ủy, các phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố, cụ thể:

1. 03 chức danh thuộc khối Đảng:

- 01 vị trí Phó Chánh Văn phòng Thành ủy;

- 01 vị trí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- 01 vị trí Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

2. 10 chức danh thuộc khối chính quyền:  

- 01 vị trí Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố;

- 01 vị trí Trưởng phòng Kinh tế Thành phố;

- 01 vị trí Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố;

- 01 vị trí Phó Chánh Thanh tra Thành phố;

- 01 vị trí Phó trưởng phòng Kinh tế Thành phố;

- 01 vị trí Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố;

- 01 vị trí Phó trưởng phòng Quản lý đô thị Thành phố;

- 01 vị trí Phó trưởng phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố;

- 01 vị trí Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố;

- 01 vị trí Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

II. Đối tượng tham gia thi tuyển

1. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nằm trong quy hoạch đối với các chức danh dự tuyển.

2. Cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch các chức danh tương đương với chức danh thi tuyển, có chuyên môn phù hợp với chức danh thi tuyển, bổ nhiệm.

3. Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

III. Điều kiện, tiêu chuẩn

Theo phụ lục đính kèm

IV. Nội dung, hình thức thi tuyển

Ứng viên đăng ký thi phải thực hiện 02 nội dung thi như sau:

- Thi viết kiến thức chung: Về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

- Thi trình bày Đề án: Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết kiến thức chung có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên. Nội dung thi trình bày Đề án là: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.

V. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển.

- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan quản lý trực tiếp cán bộ xác nhận.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình (ngoài các nội dung theo Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị, đề nghị nêu rõ việc chấp hành, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong việc xử lý tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất và trật tự xây dựng”).

- Bản photocoppy Quyết định phê duyệt quy hoạch (nếu có).

VI. Thời gian nộp hồ sơ, ôn tập và tổ chức thi tuyển

- Thời gian nộp hồ sơ: Ứng viên đăng ký dự thi nộp hồ sơ theo quy định về Ban Tổ chức Thành ủy Vũng Tàu, trước ngày 25/10/2021.

- Thời gian ôn tập thi viết kiến thức chung và hướng dẫn viết Đề án: Trước ngày 20/11/2021 (Có thông báo cụ thể sau).

- Thi thuyết trình Đề án: Trước ngày 15/12/2021 (Có thông báo cụ thể sau)

VII. Địa điểm thi tuyển

Hội trường Thành ủy Vũng Tàu, số 76 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu và Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh IOC, số 45 đường Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu (Có thông báo cụ thể sau).

* Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Tổ chức Thành ủy Vũng Tàu, số điện thoại: 02543.852756.

 

Xem tiêu chuẩn chức danh vui lòng nhấp vào đây để tải về