Tên đơn vị

Điện thoại bàn

ĐT di động

Email công vụ

 1. Các phòng chuyên môn trực thuộc

 

 

 

 1. Văn phòng HĐND và UBND

87-89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3852767      Fax: 0254.3853848

Email: vanphong@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

CVP Trần Thị Xuân

0254.3581203

0916910893

xuantt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PCVP: Trần Văn Hà

0254.3522555

0918627599

hatv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  PCVP: Nguyễn Đình Bình   0913172335 binhnd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3853.445 - 0254.3852911

Email: tnmt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Ngọc Thanh Dũng

0254. 3852927

0903710248

dungnt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Phạm Huy Liền

 

0918533335

lienph@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Phạm Quốc Huy

 

0162545678

huypq@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Quản lý đô thị

Địa chỉ: 83 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3511678 – 0254.3854626

Email: qldt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Nguyễn Trọng Thụy

0254.3515238

0913647196

thuynt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Hoàng Xuân Nguyễn

 

0983855442

nguyenhx@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Nghiêm Viết Hùng     hungnv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
 1. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Địa chỉ: 186 đường Lê Lai, phường 4, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.351.04.93

Email: tckh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Võ Văn Thành Sang

0254.3859649

0913863667

sangvv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Nguyễn Quốc Trí

 

0983001822

trinq@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Hoàng Thị Từng   0915628028 tunght@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
 1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa chỉ: 94 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254. 3852722

Email: vhtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Trần Bá Việt

0254.3576150

0918581755

viettb@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Lê Xuân Đăng Quang

 

0972393779

quanglxd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Đoàn Thị Bích Tuyền   0909820482 tuyendtb@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 82 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3532.600

Fax: 0254.3852.483

Email: gddt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Nguyễn Thị Lan Hương

 

0933827605

huongntl@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Lê Văn Mỹ

 

0988464918

mylv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.810229

Email: ldtbxh@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Nguyễn Thị Nga

0254.3810229

0919040712

ngant@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: La Thị Nhung

0254.3.850447

0984616576

nhunglt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Trần Sỹ Nguyện

0254.3859995

0903995383

nguyents@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Nội vụ

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3852.768

Fax: 0254.3512.054

Email: noivu@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 TP: Bùi Thị Thu Hương   0913.759.018 huongbtt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Huỳnh Xuân Hòa

 

0907.050.727

hoahx@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Đặng Quang Vinh

0254.3522.478

0908.457.505

vinhdq@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Kinh tế

Địa chỉ: 80 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.852.851

Fax: 0254.810.155

Email: kt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Trần Thị Thu Hường

 

0978070069

huongttt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Lê Hải Vân   0902979457 vanhv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
 1. Phòng Tư pháp

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.852749

Email: tp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Vũ Đăng Khoa

 

0967537799

khoavd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phòng Y tế

Địa chỉ: 103 Trưng Nhị, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.351.2210

Fax: 0254.351.2210

Email: yte@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

TP: Phạm Văn Lưu

0254. 3512209

0903982236

luupv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PTP: Nguyễn Huỳnh

0254.3513015

0909954716

huynhn@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Thanh tra Thành phố

Địa chỉ: Số 78, đường Ba Cu, phường 1, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.852775 – 02543.512268

Email: thanhtra@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Chánh Thanh tra: Trần Phú Vinh

 

0903050006

vinhtp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Phó Thanh tra: Vũ Anh Thuần     thuanva@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
 1. Các ban ngành trực thuộc

 

 

 

 1. Đội trật tự đô thị

Địa chỉ: Số 213, đường Ba Cu, Phường 4, TPVT

Điện thoại: 0254.385.3005

Fax: 0254.385.3005

Email: dttdt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Đội trưởng: Phạm Tấn Chiểu

 

0915976639

chieupt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Phó ĐT: Ngô Văn Quả

 

0906874779

quanv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin – Thể thao

Trụ sở: Số 97 đường Lê Lợi, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu

Cơ sở 2: 91 đường Lý Thường Kiệt, phường 1, Thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3511177

Email:ttvhtttt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Giám đốc: Nguyễn Thị Kỷ

 

0901681768

kynt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PGĐ: Tăng Hải Hà

02543.513.150

0984737288

hath@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Trung tâm Y tế

Địa chỉ: 278 đường Lê Lợi, phường 7, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3838348

Email: ttytvungtau@soyte.baria-vungtau.gov.vn

Giám đốc: Bùi Xuân Thy

0254.3834726

0913.684.245

thybx@soyte.baria-vungtau.gov.vn

PGĐ: Vương Khai Khoa

0254.3572974

0908.479.749

khoavk@soyte.baria-vungtau.gov.vn

PGĐ: Phạm Thị Thu Hiền

0254.3577437

0909.311.056

hienptt@soyte.baria-vungtau.gov.vn

 1. Trung tâm Phát triển quỹ đất

Địa chỉ: 188 Lê Lai, phường 4, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.510.219

Fax: 0254.3.510.219

Email: ttptqd@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Giám đốc: Hồ Sỹ Phương

 

0982192520

phuonghs@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PGĐ: Vũ Văn Quang

 

0913.640.745

quangvv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn