Tên đơn vị

Điện thoại bàn

ĐT di động

Email công vụ

IV.CÁC ĐOÀN THỂ

 

1. UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPVT:

Địa chỉ:04 Hoàng Hoa Thám, Phường 2 – TPVT

Điện thoại: 0254.3.852.759

Email: vungtau@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- CT: Mai Ngọc Oanh

0254.3.810.296

0975150550

oanhmn@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PCT: Lê Thanh Tú

0254.3.526.326

0982.262.752

tult@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Phạm Tuấn Anh

 

 

 

2. Hội Liên hiệp phụ nữ:

Địa chỉ:04 Hoàng Hoa Thám, Phường 2 – TPVT

Điện thoại: 0254.3.852.700

Email: hoilhpn@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

- CT: Cấn Thị Thu

 

0983.898.945

thuct@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PCT: Nguyễn Thị Kim Phượng

 

 

3. Liên đoàn Lao động

Địa chỉ: 102 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3.853.545

Email: ldld@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- CT: Nguyễn Văn Ý

 

 

 

-PCT: Lê Tiến Chinh

 

0961961969

chinhlt@mttqvuungtau.baria-vungtau.gov.vn

5. Hội Cựu chiến binh:

Địa chỉ:04 Hoàng Hoa Thám, Phường 2 – TPVT

Điện thoại: 0254.3.852.980

Email: hoiccb@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- CT:  Nguyễn Xuân Sơn

 

0982130496

sonnx@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

-PCT: Nguyễn Hồng An

 

0982591181

annh@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PCT:  Nguyễn Văn Thắng

 

0983793964

thangnv@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

6. Đoàn Thanh niên

Địa chỉ:04 Hoàng Hoa Thám, Phường 2 – TPVT

Điện thoại: 0254.3.856.537

Email: dtn@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- BT: Đồng Thanh Tùng

 

0784.005.009

tungdt@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Đoàn Thị Hương Giang

 

 

 

V. PHƯỜNG, XÃ

 

 

 

 1. Phường 1

Địa chỉ: số 10 đường Thống Nhất, phường 1, Tp Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.852.545

Fax: 02543.351.303

  1. Đảng ủy

Email: phuong1@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Nguyễn Thị Vân Anh

 

0903833922

myvt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Luyện Công Khải

 

0903768868

khailc@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Trần Thị Kim Loan

 

0913187230

loanttk@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: phuong1@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Nguyễn Thị Vân Anh

 

0903833922

anhntv@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: phuong1@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Trần Thị Kim Loan

 

0913187230

loanttk@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Phan Trung Việt

 

0906686929

vietpt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Thái Thị Hồng Minh

 

0948424827

minhtth@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phường 2

Địa chỉ: số 20 Phan Chu Trinh, phường 2, Tp Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3852662

  1. Đảng ủy

Email: phuong2@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Vũ Phương Hảo

 

0987.288.357

haovp@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Lê Thị An Duyên

 

091 773 8229

duyenlta@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Bùi Trọng Nghĩa

 

0907944735

nghiabt@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: phuong2@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Võ Thị Lý

 

0902614444

lyvt@htdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: phuong2@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Vũ Phương Hảo

 

0987.288.357

haovp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Bùi Trọng Nghĩa

 

0907944735

nghiabt@mttqvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phường 3

Địa chỉ: 46 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu

Điện thoại: 02543.852.335 - 0254.3533.813

  1. Đảng ủy

Email: phuong3@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Trần Thị Thanh Huyền

 

0917.468.121

huyenttt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Nguyễn Hoàng Hùng

02543.531811

0355861461

hungnh@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Huỳnh Xuân Hòa

02543.533813

0907.050.727

hoahx@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: phuong3@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Trần Thị Thanh Huyền

 

0917.468.121

huyenttt@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Nguyễn Lê Hoàng Vinh

 

0384002000

vinhnlh@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: phuong3@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Huỳnh Xuân Hòa

02543.533813

0907.050.727

hoahx@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Diệp Bảo Hưng

 

0903640283

hungdb@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Hà Kim Bình

 

0833220999

binhhk@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phường 4

Địa chỉ: số 68, đường Cô Giang, phường 4, thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 02543.542666 - 02543.857491

Fax: 02543.857491

  1. Đảng ủy

Email: phuong4@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Trần Thị Bích Vân

 

090 9126568

vanttb@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Ngũ Nguyệt Thanh

 

0909.933.297

thanhnn@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: phuong4@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Ngô Thị Hồng Điệp

 

0972387935

diepnth@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: phuong4@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Trần Thị Bích Vân

 

090 9126568

vanttb@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PCT: Nguyễn Chí Cường   0978351777 cuongnc@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

- PCT: Đinh Quang Định

 

0908.034.779

dinhdq@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 1. Phường 5

Địa chỉ: 526 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 3836134 - (0254) 3832114

Fax: (0254) 3832114

  1. Đảng ủy

Email: phuong5@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT Thường trực: Nguyễn Thành Duy

 

0906926166

duynt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Lê Thanh Phong

 

0918221661

phonglt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: phuong5@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Nguyễn Thành Duy

 

0906926166

duynt@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Hồ Thị Vân Anh

 

0934020585

anhhtv@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: phuong5@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Lê Thanh Phong

 

0918221661

phonglt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Tạ Kim Toàn

 

0918311251

toantk@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 PCT: Trần Vy Phúc   0902.461.735 phuctrv@vungtau.baria-vungtau.gov.vn
 1. Phường Thắng Nhì

Địa chỉ: số 231, đường Lê Lợi, Phường 6, Tp Vũng Tàu

Điện thoại: (064) 3832544

  1. Đảng ủy

Email: thangnhi@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Bí thư: Võ Văn Quyền

 

0983.949.149

quyenvv@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PBT: Hoàng Thị Lê Dung

 

0775773544

dunghtl@thuvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. HĐND

Email: thangnhi@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Nguyễn Thị Minh Hương

 

0909.366221

huongntm@hdndvungtau.baria-vungtau.gov.vn

  1. UBND

Email: thangnhi@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • Chủ tịch: Trương Thị Phương Thảo

 

0982030984

thaotrtp@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

 • PCT: Huỳnh Tấn Dũng

 

0913616396

dunght@vungtau.baria-vungtau.gov.vn

PCT: Nguyễn Thị Tuyết Mai     maintt@vungtau.baria-vungtau.gov.vn