UBND thành phố Vũng Tàu hướng dẫn công tác tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm 2022
05:56:00 | 14-12-2022

Thực hiện Công văn số 13/HĐTĐKT-BTĐKT ngày 11/11/2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022. Để chuẩn bị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, Trang Thông tin điện tử thành phố Vũng Tàu trân trọng giới thiệu toàn văn bản của UBND thành phố Vũng Tàu về nội dung này:

I. TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG NĂM 2022

1. Nội dung tổng kết

- Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan đảng, đoàn thể, doanh nghiệp căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ công tác trong năm 2022 để triển khai tổ chức tổng kết phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Tổ chức bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua năm 2022 đảm bảo khách quan, công bằng, chặt chẽ từ cơ sở.

- Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 (theo đề cương đính kèm) gửi về UBND thành phố (qua Phòng Nội vụ để tổng hợp) trước ngày 20/12/2022.

2. Công tác bình xét thi đua và đề nghị khen thưởng

a) Đối với công tác xét thi đua và đề nghị khen thưởng cho các đơn vị dẫn đầu các cụm, khối thi đua thuộc UBND thành phố

- Việc tổ chức bình xét thi đua đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2022 đối với các đơn vị dẫn đầu cụm thi đua các phường, xã và khối thi đua các phòng, ban, đơn vị thực hiện theo Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu: các đơn vị cụm trưởng, khối trưởng yêu cầu các đơn vị thành viên trong cụm, khối thi đua hoàn chỉnh bảng tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị mình gửi về cho các đơn vị cụm trưởng, khối trưởng để tổ chức họp bình xét tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của cụm, khối (đính kèm danh sách các đơn vị cụm trưởng, khối trưởng năm 2022).

- Tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh phải là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất, dẫn đầu cụm, khối thi đua được thông qua họp bình xét, đánh giá (có sự giám sát của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố được phân công theo dõi cụm, khối). Việc chấm điểm, bình xét thi đua cần đảm bảo chính xác, khách quan, dân chủ và chặt chẽ, tránh những biểu hiện nhường nhau, luân phiên và phải căn cứ vào kết quả điểm xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Việc bỏ phiếu kín chỉ áp dụng khi các đơn vị có tổng số điểm bằng nhau.

- Khi đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua, các cụm khối thi đua thực hiện theo đúng quy định hiện hành, đối với đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh phải đạt số điểm từ 900 điểm trở lên phải đạt các điều kiện sau:

+ Đảm bảo đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 26 của Luật Thi đua, Khen thưởng như: hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong tỉnh học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

+ Có tham gia hoạt động cụm khối, có đề ra nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể.

+ Đối với các phường, xã: Chỉ số cải cách hành chính phải đạt thứ hạng từ loại khá trở lên trong bảng thứ tự của thành phố Vũng Tàu. Việc gắn kết quả nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng hàng năm, lấy kết quả Chỉ số cải cách hành chính của năm trước tính cho năm liền kề sau đó.

Lưu ý: Đối với những cụm, khối thi đua không tổ chức hoạt động, không ban hành nội dung, tiêu chí thi đua, không tổ chức bình xét theo đúng quy trình theo Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu thì UBND thành phố không xem xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

b) Đối với việc xét thi đua và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương

* Căn cứ xét khen thưởng:

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Đảng, đoàn thể; Chủ tịch UBND các phường, xã; Giám đốc các doanh nghiệp thuộc thành phố tổ chức họp bình xét khen thưởng tổng kết năm 2022 và đề nghị khen thưởng cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp Nhà nước đối với các tập thể, cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị mình theo tiêu chuẩn của từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng quy định tại các văn bản sau:3

- Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 04/11/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

- Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 Sửa đổi một số nội dung của quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018;

- Quyết định số 5939/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế về quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

- Quyết định số 3508/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc thành phố Vũng Tàu.

Lưu ý: Đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể, khi đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

* Nguyên tắc bình xét:

Việc bình xét thi đua khen thưởng phải đảm bảo công khai, chính xác, công bằng. Khen thưởng phải dựa trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của tập thể, cá nhân, thành tích ở mức nào thì khen thưởng ở mức đó, chú trọng khen thưởng cho các cá nhân không giữ chức vụ. Đối với những trường hợp đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc có đủ điều kiện tiêu chuẩn thì ưu tiên đề nghị cấp trên khen thưởng cao hơn.

* Về quy trình xét khen thưởng:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp tổ chức đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm nguyên tắc khách quan, chính xác, công bằng. Việc bình xét khen thưởng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Cơ quan, đơn vị họp xét, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 để làm cơ sở bình xét và đề nghị khen thưởng. Đối với cán bộ quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp, đề nghị các doanh nghiệp vận dụng quy định trong văn bản trên để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân thuộc đơn vị.

Bước 2: Cơ quan, đơn vị tổ chức bình xét khen thưởng theo trình tự như sau:

- Bình chọn cá nhân trước, tập thể sau;

- Danh hiệu thi đua trước, hình thức khen thưởng sau;

- Hình thức thấp, mức khen thấp tiến hành trước. Hình thức cao, mức khen cao tiến hành sau.

* Phương pháp bình xét khen thưởng:

- Việc bình xét được thực hiện bằng hình thức giơ tay biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín.

- Cá nhân, tập thể được chọn đề nghị khen thưởng phải có ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng từ 70% trở lên, tính trên tổng số thành viên của Hội đồng.

- Trong xét khen thưởng, các cơ quan, đơn vị phải cân đối tỷ lệ khen thưởng hợp lý giữa người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và người không giữ chức vụ. Trên cơ sở so sánh thành tích giữa các cá nhân có cùng chức trách nhiệm vụ được giao, phân định thành các nhóm để khen thưởng và đề nghị khen thưởng theo tỷ lệ quy định.

c) Một số vấn đề cần lưu ý khi xét khen thưởng

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản hướng dẫn của thành phố.

Đối với cá nhân không phải cán bộ, công chức, viên chức, các đơn vị có thể vận dụng quy định của Nghị định 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ để ban hành quy định đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công nhân, người lao động trong đơn vị.

- Kết quả xét sáng kiến và đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải được thể hiện bằng văn bản hành chính (Quyết định công nhận) theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ.

- Về tỷ lệ đánh giá tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện theo Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Trung ương: “Số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng”.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho đối tượng lao động trực tiếp, người không giữ chức vụ. Trong đó, chú ý trình UBND thành phố khen thưởng cho các đối tượng sau:

+ Đối với công nhân, người lao động: Lập được nhiều thành tích trong lao động, sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; trong thời gian 02 năm có ít nhất 02 sáng kiến được công nhận, áp dụng hiệu quả tại đơn vị.

+ Đối với nông dân: Lập được nhiều thành tích trong lao động sản xuất có phạm vi ảnh hưởng trong cấp xã; có mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 02 năm trở lên, giúp đỡ hộ nông dân trên địa bàn có việc làm, xóa đói giảm nghèo.

+ Cán bộ thôn, ấp, khu phố tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động, phong trào thi đua ở cơ sở.

+ Hộ gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.

Lưu ý: Tỷ lệ xét tặng Giấy khen của UBND thành phố quy định tại khoản 1, Điều 11, Quy chế về quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 5939/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND thành phố.

3. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

- Biên bản họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị;

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng: mỗi danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng có quy định tiêu chuẩn khác nhau, vì vậy khi đề nghị khen thưởng thành tích nào thì viết báo cáo thành tích theo tiêu chuẩn đó. Nội dung báo cáo thành tích thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ (Mẫu số 1 và Mẫu số 2).

Đối với cá nhân đề nghị khen thưởng có tiêu chuẩn liên quan đến sáng kiến thì trong báo cáo thành tích phải nêu rõ tên, nội dung và hiệu quả thực tế của sáng kiến; số quyết định, ngày, tháng, năm công nhận sáng kiến.

Số lượng báo cáo thành tích:

+ 01 bản đối với thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố và thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh.

+ 03 bản đối với thẩm quyền khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ.

+ 04 bản đối với thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch nước.

- Đối với các doanh nghiệp; UBND các phường, xã: hồ sơ đề nghị khen thưởng cần gửi kèm Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2022 để có cơ sở thẩm định.

b) Thời gian nộp hồ sơ

- Hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, thời gian nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 25/12/2022.

- Hồ sơ đề nghị Cờ thi đua Chính phủ, thời gian nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 25/12/2022.

- Hồ sơ đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động các hạng: Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 01/3/2022.

c) Nơi nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố tại địa chỉ http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn (Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng Nội vụ tại Công văn số 1115/PNV-CCHC ngày 19/8/2020).

II. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2023

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và chương trình kế hoạch công tác năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2023.

- Thời gian đăng ký thi đua năm 2023 thực hiện trước ngày 01/3/2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cụm trưởng, khối trưởng các cụm khối thi đua thuộc UBND thành phố; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, doanh nghiệp; Chủ tịch UBND các phường, xã thuộc thành phố tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Công văn này. Thực hiện việc bình xét và đề nghị khen thưởng tổng kết phong trào thi đua năm 2022 theo đúng đối tượng, đúng hình thức và thời gian quy định.

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022 trên địa bàn thành phố.

3. Phòng Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn các biểu mẫu có liên quan đến hồ sơ đề nghị khen thưởng và biểu mẫu Đăng ký thi đua năm 2023.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Dẫn nguồn: Tuệ Lâm, BBT

 

Đường dây nóng
Doanh nghiệp: 088 8800 147
Công dân: 088 8801 247