Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
56/2023/QĐ-UBND 24-11-2023 05-12-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
55/2023/QĐ-UBND 24-11-2023 02-12-2023 quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất nhà nước quản lý nằm trong khu đất thực hiện dự án thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh
54/2023/QĐ-UBND 23-11-2023 04-12-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
53/2023/QĐ-UBND 17-11-2023 01-12-2023 Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
52/2023/QĐ-UBND 03-11-2023 15-11-2023 ban hành quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga cảng biển do Ban Quản lý cảng Bến Đầm quản lý và khai thác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
51/2023/QĐ-UBND 30-10-2023 10-11-2023 Quy định tiêu chuẩn chức vụ cán bộ cấp xã, chức danh công chức cấp xã; ngành đào tạo chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
50/2023/QĐ-UBND 30-10-2023 10-11-2023 Quy định việc quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
49/2023/QĐ-UBND 30-10-2023 10-11-2023 Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
48/2023/QĐ-UBND 20-10-2023 01-11-2023 Ban hành Bộ đơn giá thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
47/2023/QĐ-UBND 19-10-2023 01-11-2023 phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
46/2023/QĐ-UBND 19-10-2023 01-11-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025
45/2023/QĐ-UBND 04-10-2023 16-10-2023 ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
13/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu
12/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu
11/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Vũng Tàu
10/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Vũng Tàu
09/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Vũng Tàu
08/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu
07/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Vũng Tàu
06/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Vũng Tàu
05/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Vũng Tàu
04/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 22-09-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Vũng Tàu
03/2023/QĐ-UBND 22-09-2023 02-10-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Vũng Tàu
43/2023/QĐ-UBND 18-09-2023 02-10-2023 ban hành quy định về Phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
42/2023/QĐ-UBND 14-09-2023 25-09-2023 ban hành Quyết định quy định biện pháp quản lý tình trạng ngƣời lang thang xin ăn, đối tựơng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
41/2023/QĐ-UBND 13-09-2023 25-09-2023 Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
16/2023/TT-BCT 31-08-2023 16-10-2023 Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt
66/2023/NĐ-CP 24-08-2023 25-08-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
40/2023/QĐ-UBND 21-08-2023 01-09-2023 Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ khuyến nông sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
52/2023/TT-BTC 08-08-2023 23-09-2023 Hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại nghị định số 80/2021/nđ-cp ngày 26 tháng 8 năm 2021 của chính phủ
39/2023/QĐ-UBND 07-08-2023 18-08-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế
38/2023/QĐ-UBND 04-08-2023 15-08-2023 quy định về tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
37/2023/QĐ-UBND 01-08-2023 10-08-2023 bãi bỏ Quyết định số 01A/2010/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của UBND tỉnh điều chỉnh giá một số dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh
36/2023/QĐ-UBND 27-07-2023 07-08-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch
35/2023/QĐ-UBND 11-07-2023 11-07-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
34/2023/QĐ-UBND 11-07-2023 21-07-2023 ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
33/2023/QĐ-UBND 07-07-2023 17-07-2023 Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
32/2023/QĐ-UBND 07-07-2023 17-07-2023 bãi bỏ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
31/2023/QĐ-UBND 06-07-2023 17-07-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải
30/2023/QĐ-UBND 06-07-2023 17-07-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
29/2023/QĐ-UBND 06-07-2023 17-07-2023 ãi bỏ Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự thủ tục ghi nợ, thanh toán nợ tiền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh
28/2023/QĐ-UBND 06-07-2023 17-07-2023 bãi bỏ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh
01/2023/QĐ-UBND 30-06-2023 07-07-2023 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Phường 10
27/2023/QĐ-UBND 29-06-2023 10-07-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
01/2023/QĐ-UBND 27-06-2023 01-07-2023 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên địa bàn Phường 3
02/2023/QĐ-UBND 26-06-2023 26-06-2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Vũng Tàu
01/2023/QĐ-UBND 23-06-2023 01-07-2023 về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu
01/2023/QĐ-UBND 23-06-2023 01-07-2023 ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trên địa bàn Phường 11, thành phố Vũng Tàu
01/2023/QĐ-UBND 23-06-2023 01-07-2023 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã Long Sơn thành phố Vũng Tàu
01/2023/QĐ-UBND 23-06-2023 01-07-2023 Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Phường 8
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
1235/UBND-VHTT 06-02-2024 06-02-2024 tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Nguyên đán Giáp thìn 2024
10741/UBND-VHTT 29-12-2023 29-12-2023 tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng
176/TCT-CATP 13-12-2023 13-12-2023 V/v thực hiện cao điểm ra quân đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đăng ký, thu nhận, kích hoạt Định danh điện tử trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu.
168/BCĐ-06 06-12-2023 06-12-2023 Triển khai thực hiện các mô hình điểm nhằm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại Thành phố Vũng Tàu
9121/KH-UBND 17-11-2023 17-11-2023 Triển khai mô hình “Thứ Sáu – Ngày trực tuyến” trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
9052/UBND-VHTT 15-11-2023 15-11-2023 triển khai công tác đánh giá, chấm điểm Chỉ số Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2023
8999/UBND-VHTT 14-11-2023 14-11-2023 triển khai ứng dụng zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
2431/STTTT-CĐSBCVT 12-11-2023 12-11-2023 V/v hướng dẫn, đánh giá, chấm điểm Chỉ số Chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2023
65/KH-STTTT 07-11-2023 07-11-2023 Kế hoạch triển khai ứng dụng Zalo nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
143/TCT-CATP 03-11-2023 03-11-2023 V/v tăng cường đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử
8455/KH-UBND 27-10-2023 27-10-2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023
8370/BC-UBND 25-10-2023 25-10-2023 Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tháng 10 năm 2023
2704/QĐ-UBND 25-10-2023 25-10-2023 Phê quyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030.
8333/UBND-VP 24-10-2023 24-10-2023 V/v hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn TP. Vũng Tàu.
2253/STTTT-CĐSBCVT 23-10-2023 23-10-2023 V/v triển khai văn bản số 235/NXB ngày 29/9/2023 của Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông giới thiệu Bộ sách Chuyển đổi số.
2647/QĐ-UBND 19-10-2023 19-10-2023 Về việc triển khai giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2023 thay thế cho Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến
14441/UBND-VP 18-10-2023 18-10-2023 hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức độ 2 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh
172/BC-STTTT 17-10-2023 17-10-2023 Báo cáo điểm tin tuần về kết quả thực hiện các chỉ tiêu về chuyển đổi số từ ngày 25/9/2023 đến ngày 16/10/2023.
4052/KH-SGDĐT 11-10-2023 11-10-2023 Kiểm tra việc ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số tại các Phòng GDĐT và các cơ sở giáo dục năm học 2023-2024
212/KH-UBND 10-10-2023 10-10-2023 triển khai Quyết định số 348/QĐ-TTg, ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
212/KH-UBND 10-10-2023 10-10-2023 triển khai Quyết định số 348/QĐ-TTg, ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
165/BC-STTTT 07-10-2023 07-10-2023 Báo cáo Kết quả triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số và Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh đến cuối quý III/2023.
57/KH-STTTT 03-10-2023 03-10-2023 Kế hoạch triển khai chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025
57/KH-STTTT 03-10-2023 03-10-2023 triển khai chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025
7608/BC-UBND 02-10-2023 02-10-2023 Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ cơ quan, đơn vị 9 tháng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023
7607/UBND-VHTT 02-10-2023 02-10-2023 Phổ cập nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
56/KH-STTTT 01-10-2023 01-10-2023 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
5851/KH-UBND 15-08-2023 15-08-2023 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
1349/TB-UBND 31-07-2023 31-07-2023 Kết luận của ông Vũ Hồng Thuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai Quyết định số 1502/QĐ-UBND của UBND tỉnh và Quyết định số 180/QĐ-UBND của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
1876/QĐ-BCT 21-07-2023 21-07-2023 BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2023
180/QĐ-BCĐ 26-06-2023 26-06-2023 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
1502/QĐ-UBND 26-06-2023 26-06-2023 Phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023
1080/QĐ-BTTTT 21-06-2023 21-06-2023 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
49-CT/TU 16-06-2023 16-06-2023 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2023" trên địa bàn tỉnh
2829/QĐ-UBND 08-06-2023 08-06-2023 kiện toàn Tổ Công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
42/KH-TCT 05-06-2023 05-06-2023 Tăng cường hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 trực tuyến và thu nhận hồ sơ kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 bằng ứng dụng VNEID cho công dân đã được cấp CCCD gắn chíp trên địa bàn thành phố
3291/KH-UBND 18-05-2023 18-05-2023 xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức là người tiên phong trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
1369/BCĐ-CAT 11-05-2023 11-05-2023 Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến đề án 06
5013/UBND-VP 28-04-2023 28-04-2023 Ký kết hợp tác với Zalo để thúc đẩy Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
2350/UBND-YT 17-04-2023 17-04-2023 V/v đẩy mạnh triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp, ứng dụng VneID
776/QĐ-BTC 12-04-2023 12-04-2023 VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ TÀI CHÍNH NĂM 2023
606/STTTT-VTCNTT 10-04-2023 10-04-2023 về việc cung cấp danh sách đầu mối nhân viên kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách hàng để hỗ trợ tư vấn, sửa chữa kịp thời cho chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá khi thiết bị gặp sự cố
2012/UBND-VP 05-04-2023 05-04-2023 V/v triển khai tính năng “văn bản phải trả lời” trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
1989/UBND-NV 04-04-2023 04-04-2023 về việc nhập liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCCVC
17/QĐ-UBQGCĐS 04-04-2023 04-04-2023 Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số năm 2023
3684/UBND-VP 31-03-2023 31-03-2023 Đẩy mạnh triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID
1875/UBND-VHTT 31-03-2023 31-03-2023 Tăng cường sử dụng chức năng thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh
1293/QĐ-UBND 30-03-2023 30-03-2023 Về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
466/STTTT-TTBCXB 23-03-2023 23-03-2023 truyền thông về các kênh chính thức của doanh nghiệp viễn thông di động trong quá trình chuẩn hoá thông tin thuê bao
3187/UBND-SNV 23-03-2023 23-03-2023 triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
4727/SNN-VP 16-11-2022 16-11-2022 Đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu “thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt” về chuyển đổi số năm 2022
2901/TB-UBND 31-03-2022 31-03-2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công viên Ao cá phường 2, thành phố Vũng Tàu-Nguyễn Văn Quẩn
03/NQ-UBND 31-05-2021 31-05-2021 về việc công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC 31-05-2021 31-05-2021 Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Phường 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
74/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 8 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 về việc công bố danh sách nhứng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 12 khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
157/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
107/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Công bố danh sách những người trúng cử đạ biểu HĐND phường 10 khoá XI, nhiệm kỳ 2021 -2026
1903/QĐ-UBND 31-03-2021 31-03-2021 Về việc điều chỉnh số lượng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thắng Nhất tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu
1660/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Long Sơn
1659/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Rạch Dừa
1658/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh
1657/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Tam
1656/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhất
1655/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 12
1654/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 11
1653/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 10
1652QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 9
1651/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 8
1650/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 7
1649/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhì
1648/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 5
1647/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 4
1646/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 3
1645/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 2
1644/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 1
1269/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 7
1268/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6
1267/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5
1265/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2
1264/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4
1263/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn bị bầu cử số 1
05/QD-UBBC 26-01-2021 26-01-2021 Về việc trưng tập cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016
6673/QĐ-UBND 17-12-2020 17-12-2020 V/v thu hồi 66,90m2 đất do ông(bà) Lê Thanh Nghị đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Thống Nhất TPVT