Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
2901/TB-UBND 31-03-2022 31-03-2022 THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT Để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu công viên Ao cá phường 2, thành phố Vũng Tàu-Nguyễn Văn Quẩn
03/NQ-UBND 31-05-2021 31-05-2021 về việc công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND phường 4 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC 31-05-2021 31-05-2021 Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Phường 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
74/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Phường 8 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026
03/NQ-UBBC 28-05-2021 28-05-2021 về việc công bố danh sách nhứng người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường 12 khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
157/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
107/NQ-UBBC 27-05-2021 27-05-2021 Công bố danh sách những người trúng cử đạ biểu HĐND phường 10 khoá XI, nhiệm kỳ 2021 -2026
1903/QĐ-UBND 31-03-2021 31-03-2021 Về việc điều chỉnh số lượng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thắng Nhất tại Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu
1660/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Long Sơn
1659/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Rạch Dừa
1658/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Nguyễn An Ninh
1657/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Tam
1656/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhất
1655/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 12
1654/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 11
1653/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 10
1652QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 9
1651/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 8
1650/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 7
1649/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thắng Nhì
1648/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 5
1647/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 4
1646/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 3
1645/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 2
1644/QĐ-UBND 19-03-2021 19-03-2021 Về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường 1
1269/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 7
1268/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 6
1267/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5
1265/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 2
1264/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4
1263/QĐ-UBND 02-03-2021 02-03-2021 Về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn bị bầu cử số 1
05/QD-UBBC 26-01-2021 26-01-2021 Về việc trưng tập cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016
6673/QĐ-UBND 17-12-2020 17-12-2020 V/v thu hồi 66,90m2 đất do ông(bà) Lê Thanh Nghị đang sử dụng để xây dựng công trình Đường Thống Nhất TPVT
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
4305/KH-UBND 20-05-2022 20-05-2022 Kế hoạch Tập huấn hướng dẫn sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (trình ký số)
2666/UBND-QLĐT 28-03-2022 28-03-2022 V/v triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
1285/KH-UBND 16-02-2022 16-02-2022 Tổ chức Hội nghị “Chuyển đổi số - Thanh toán không dùng tiền mặt”
1189/KH-UBND 11-02-2022 11-02-2022 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
8966/KH-UBND 10-11-2021 10-11-2021 Triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU Tỉnh ủy và Kế hoạch hành động của UBND Tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
854/KH-BCĐ 10-10-2021 10-10-2021 Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh năm 2021
1977/KH-SGDĐT 19-08-2021 19-08-2021 Thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
2207/QĐ-UBND 06-08-2021 06-08-2021 Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
02-NQ/TU 28-05-2021 28-05-2021 NGHỊ QUYẾT: CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
không số 29-03-2021 29-03-2021 Chương trình hành động thúc đẩy chuyển đổi số tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
377/QĐ-BTTTT 26-03-2021 26-03-2021 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số
14/KH-STNMT 12-03-2021 12-03-2021 Kế hoạch v.v Thực hiện chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2021
417/QĐ-BTNMT 10-03-2021 10-03-2021 Phê duyệt chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
1480/STTTT-TTBCXB 09-10-2020 09-10-2020 Tuyên truyền công tác chuyển đổi số
4659/STNMT-TTCNTT 21-07-2020 21-07-2020 V/v hưởng ứng cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Việt Nam - Viet Solutions 2020
749/QĐ-TTg 03-06-2020 03-06-2020 Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2020, định hướng đến năm 2030"
Số/ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
17/VBHN-BTNMT 20-06-2022 20-06-2022 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTNMT quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
01/2022/QĐ-UBND 25-05-2022 01-06-2022 Ban hành Quy định cụ thể bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn thành phố Vũng Tàu
11/2022/QĐ-TTg 27-04-2022 27-04-2022 về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
09/2022/QĐ-TTg 04-04-2022 04-04-2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
33/NQ-HĐND 30-03-2022 30-03-2022 V/v Phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và điều chỉnh cơ cấu kế hoạch vốn các công trình đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố năm 2022
476/QĐ-BTNMT 14-03-2022 14-03-2022 Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
05/VBHN-BTNMT 28-02-2022 28-02-2022 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014
03/2022/TT-BTP 10-02-2022 10-02-2022 Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
01/2022/TT-BNNPTNT 18-01-2022 18-01-2022 Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản
298/QĐ-UBND 13-01-2022 13-01-2022 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu
71/UBND-KT 06-01-2022 06-01-2022 V/v triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BCT ngày 15/11/2021 của Bộ Công Thương
121/2021/NĐ-CP 27-12-2021 12-02-2022 Về Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
120/2021/NĐ-CP 24-12-2021 01-01-2022 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
22/2021/QĐ-UBND 19-12-2021 01-01-2022 Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn NSNN trên địa bàn tỉnh
21/2021/QĐ-UBND 19-12-2021 01-01-2022 Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2030
20/2021/QĐ-UBND 19-12-2021 01-01-2022 Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
37/2021/QĐ-TTg 18-12-2021 15-02-2022 Về Mạng Bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
113/2021/NĐ-CP 14-12-2021 14-12-2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017
19/2021/QĐ-UBND 13-12-2021 27-12-2021 Quyết định Ban hành Bộ đơn giá chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
14/2021/NQ-HĐND 10-12-2021 10-12-2021 Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, thị xã, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh BRVT
18/2021/QĐ-UBND 18-11-2021 18-11-2021 Quyết định quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng giai đoạn 2022-2025
17/2021/QĐ-UBND 02-11-2021 15-11-2021 Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biến đổi với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
28/2021/QĐ-TTg 01-10-2021 01-10-2021 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
06/2021/TT-BKHĐT 30-09-2021 30-09-2021 Quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, Báo Đấu thầu
15/2021/QĐ-UBND 20-09-2021 01-10-2021 Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
11/2021/TT-BTNMT 06-08-2021 06-08-2021 Ban hành định mức kinh tế - Kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
14/2021/QĐ-UBND 21-07-2021 02-08-2021 Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
14/2021/QĐ-UBND 21-07-2021 21-07-2021 Ban hành Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
12/2021/QĐ-UBND 16-07-2021 02-08-2021 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11/2021/QĐ-UBND 28-06-2021 12-07-2021 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
10/2021/QĐ-UBND 15-06-2021 01-07-2021 Quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
09/2021/QĐ-UBND 09-06-2021 24-06-2021 Ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
08/2021/QĐ-UBND 31-05-2021 10-06-2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh BR-VT ban hành kèm theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh
07/2021/QĐ-UBND 25-05-2021 07-06-2021 Ban hành Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh
06/2021/QĐ-UBND 13-05-2021 31-05-2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
05/2021/QĐ-UBND 05-05-2021 18-05-2021 phê duyệt hỗ trợ liên kết theo quy mô vốn đầu tư và địa bàn thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
04/2021/QĐ-UBND 22-04-2021 04-05-2021 bãi bỏ Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh
04/2021/QĐ-UBND 22-04-2021 04-05-2021 bãi bỏ Quyết định số 63/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh
03/2021/QĐ-UBND 26-03-2021 09-04-2021 Bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thành lập mạng lưới Cộng tác viên khuyến công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
02/2021/QĐ-UBND 05-03-2021 15-03-2021 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu năm 2021
01/2021/QĐ-UBND 19-01-2021 01-02-2021 Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
11-CT-UBND 13-10-2020 13-10-2020 Tăng cường quản lý giám sát hoạt động tàu cá qua thiết bị giám sát hành trình tàu cá